دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1400، صفحه 1-152 (شماره 12) 
جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

صفحه 59-82

اسماعیل افقهی؛ اعظم میرزمانی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدحسین شرف‌الدین


سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه

صفحه 99-116

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مریم کردلو