اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 675
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 396
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 210

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 130
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 14 %