اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 625
تعداد پذیرش 85
تعداد عدم پذیرش 367
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 199

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 117
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 14 %