جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

سبک زندگی مخاطب نقش مهمی را در جذب و حفظ مخاطبان رسانۀ خبری ایفا می‌کند. منظور از سبک زندگی فعالیت‌های نظام‌مندی است که از ذائقۀ فرد ناشی می‌شوند. هدف از پژوهش پیشِ‌رو شناسایی ذائقۀ خبری مخاطبان ایرانی است. برای این منظور، با پانزده نفر از استادان و کارشناسان رسانه مصاحبه شد. از تحلیل محتوای کیفی داده‌ها با رویکرد استقرایی، این نتیجه به‌دست آمد که ذائقۀ خبری مخاطبان ایرانی در دو مؤلفۀ «عادتی» و «ابزاری» و به‌ترتیب اهمیت در قالب «اخبار سلبریتی»، «اخبار حریم خصوصی»، «اخبار ورزشی»، «اخبار محلی»، «اخبار سیاسی»، «اخبار رسوایی»، «اخبار سلامت»، «اخبار معیشتی»، «اخبار حوادث» و «اخبار علم و فناوری» قرار می‌گیرند. باتوجه‌به ترتیب اهمیت ذائقه‌های خبری، بیشتر مخاطبان ایرانی ذائقۀ خبریِ برحسب «عادت» دارند و نگاه «ابزاری» به خبر کمتر دیده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The attracting and retaining of news media audiences in Iran using lifestyle theory

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Afghahi 1
 • Azam Mirzamani 2
 • Ali Hamidizadeh 2
 • Sayed Hossein Sharafoddin 3
1 Assistant Professor of Culture, Art and Communication Research Institute, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

Audience lifestyle plays an important role in attracting and retaining news media audiences. Lifestyle refers to systematic activities that arise from one's taste. The purpose of this study is to identify the news tastes of Iranian audiences. To this end, 15 professors and media experts were interviewed. Analytical qualitative content analysis of the data showed that the news tastes of Iranian audiences consisted in two components: "habitual" and "instrumental". Given the ordering of news tastes in terms of their importance, audiences ranked "celebrity news", "privacy news", "sports news", " "Local News", "Political News", "Scandal News", "Health News", "Livelihood News", "Accident News" and "Science and Technology News". Due to the importance of news trends, most Iranian audiences have a news trend of "habit", and an "instrumental" view of the news is less common.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mass Media
 • Audience
 • Lifestyle
 • News Trend
 • Qualitative Content Analysis
 1. بحرانی، شعله، مریم سروش، و مریم حسینی. 1390. مقایسۀ جنسیتی رابطۀ رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز. مطالعات ملی 3(47): 103-120.
 2. بنت، اندی. 1386. فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمۀ لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر اختران.
 3. بهنویی گدنه، عباس. 1385. جنسیت و سبک زندگی، فصلنامۀ مطالعات ملی4.
 4. بیچرانلو، عبداله. 1395. عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: سه سریال تلویزیون)، فصلنامۀ رسانه 27(2): 39-49.
 5. خجسته، حسن. 1394. سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌‌رو، فصلنامۀ رسانه 26(3): 39-40.
 6. حسینی، سیدابوالقاسم. 1388. سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تامین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان. تهران: نشر قطره.
 7. حق‌پناه، مهسا. 1388. «میزان پرداختن به فرهنگ بومی و محلی در برنامه‌های عصرگاهی شبکه‌های استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رابطۀ آن با میزان آشنایی و علاقه‌مندی برنامه‌سازان». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
 8. رسول‌زاده، صمد،  صمد عدلی پور، سیدمحمد میرمحمدتبار، و سیمین افشار. 1394. تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی. دوفصلنامۀ پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر 4(6): 33-60.
 9. ساروخانی، باقر. 1386. روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی: اصول و مبانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 10. ستونز، راب. 1379. متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمۀ مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.
 11. سرمد، زهره، عباس بازرگان، و الهه حجازی. 1387. روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: آگه.
 12. شویره، کریستین و اولیویه فونتن. 1385. واژگان بوردیو. ترجمۀ‌ مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
 13. صلواتیان، سیاوش، داود نعمتی انارکی، و محمد ارژنگ. 1395. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران. فصلنامۀ مدیریت برند 3(5): 69-79.
 14. صمدی، منصور. 1382. رفتار مصرف‌کننده. تهران: آییژ.
 15. گیدنز، آنتونی. 1378. تجدد و تشخص. ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
 16. مجیدی، حسن، و راحله قنبری. 1391. جایگاه مخاطب در سیاست‌گذاری خبری. رسانه 23(1): 67-92.
 17. مهدوی‌کنی، محمدسعید. 1386. مفهوم سبک زندگی و گسترۀ آن در علوم اجتماعی. فصلنامۀ پژوهش‌های فرهنگی 1(1): 199-230.
 18. مهدی‌زاده، محمد. 1392. نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
 19. مهرداد، ندا، سیدفاطمه اسکویی، و نعیمه سیدفاطمی. 1395. تحلیل محتوای کیفی. تهران: مرکز علوم پزشکی(بشری).
 20. میرآخوری، مهدی. 1382. جامعه و مُد، فصلنامۀ علوم اجتماعی 4(53): ؟.
 21. میرعابدینی احمد. 1387. پژوهش‌نامۀ رسانه‌های دیداری و شنیداری. تهران: پژوهـشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 22. نعمتی انارکی، داود. 1390. ارائۀ الگوی مناسب مدیریت خبر تلویزیون از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: سیمای جمهوری اسلامی ایران). فصلنامۀ مدیریت دولتی 3(6): 165-186.
 23. نوری، محس 1390.  «میزان پرداختن به فرهنگ بومی و محلی در برنامه‌های عصرگاهی شبکه‌های استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رابطۀ آن با میزان آشنایی و علاقه‌مندی برنامه‌سازان». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما.
 24. معدن‌دار، لیلا، و عباس محمدی شکیبا. 1389. بررسی نظرات مردم دربارۀ الگوهای مصرف در جامعه و نقش رسانه در اصلاح آنها. پژوهش‌های ارتباطی 17(61): 149-170.
 25. یعقوبی، محمود، بهروز شاهون‌وند، غلامرضا جولا، و عزیزعلی مرادی. 1394. بررسی رابطۀ رسانه‌های دیداری و سبک زندگی (مورد مطالعه: جوانان شهر اهواز). جامعه‌شناسی مطالعات جوان 6 (18): 167-198.

 

 1. Adler, M. 1985. Stardom & talent. American Economic Review, 75(1): 208-212.
 2. Ang, I.; Stratton, J. 1995 ‘Speaking (as) Black British: Race, nation and cultural studies in Britain’, In P. van Toorn and D. English (Eds), Speaking positions: Aboriginality, gender and ethnicity in Australian cultural studies, Melbourne: Victoria University of Technology, pp 14-30.
 3. Bourdieu, P. 1993. Distinction. London: Routledge & kegan paul.
 4. Ching, Ch., Joey, K. & Louis, L. 2005. Lifestyles, reliance on traditional news media and online news adoption. New Media Society.No 7. pp 357.
 5. Gidens, A. 1995,. politics, sociology and social Theory. stanford un. Press.
 6. Hsiu-Fang, H. & Shannon, S. E. 2005. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research.
 7. Johansson, T.; Miegel, F. 1992. Do the Right Thing: Lifestyle and Identity in Contemporary Youth Culture. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 8. McDonald, G. 1988. The economics of rising stars. American Economic Review, 78, 155-166.
 9. McQuail, D. 2006. McQuailʼs Mass Communication Theory. Sage Publication.
 10. Mayring, P. 2003. In: A Companion to Qualitative Research. Edited by Uwe Flick, Ernest Von Kardorff and Ines Steinke. London: Sage Newman, N. et al.2018. Reuters Institute Digital News Report 2018. Reuters Institute and University of Oxford.
 11. Newman, N. et al. 2018. Reuters Institute Digital News Report 2018. Reuters Institute and University of Oxford.
 12. Nordic Information Centre for Media and Communication Research 2018. Media trend in the Nordic Contries. Availbe in: http://www.nordicom.gu.se/en
 13. Reimer, B. 1994. The Most Common of Practices: On Mass Media Use in Late Modernity. Stockholm: Almqvist
 14. Rosen, S. 1981. The economics of superstars. American Economic Review, 73, 757-775.
 15. Rosengren, K. 1994. Media effects and beyond. Culture, Socialization and Lifestyles. London / New York: Routledge.
 16. Smit, A. 2010. Lifestyle television programmes and the construction of the expert host. European Journal of Cultural Studies.pp: 13: 191.
 17. Tunstall, J. 2008. The media were American. Axford & NewYork: Oxford University Press.
 18. Wilkinson, D.; Birmingham, P. 2003. Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge.