اهداف و چشم انداز

أ: فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور تولید علم در زمینه مباحث سبک زندگی؛

ب: زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آراء و نقد مباحث مرتبط با حوزة سبک زندگی؛

ج: صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ دینی در برابر اندیشه‌ها و مدل‌های غربی و وارداتی در حوزة سبک زندگی؛

د: ارتقای سطح پژوهش‌های بنیادین علوم مرتبط با حوزة سبک زندگی و کیفیت آن؛

هـ: طرح‌ مسائل‌ جدید علمی‌ در حوزة سبک زندگی؛

و: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌ و فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌و اجتماعی‌ کشور؛

ز: انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی – پژوهشی داخل کشور.