تعیین رابطۀ سبک زندگی و نظم‌جویی شناختی هیجان با شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قزوین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

هدف پژوهش پیش‌رو تعیین رابطۀ سبک زندگی و نظم‌جویی شناختی هیجان با شادکامی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قزوین بود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قزوین (6500نفر) در سال 1397- 1398 بود. در این پژوهش، برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد و 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامۀ سبک زندگی کرن (1975)، پرسش‌نامۀ نظم‌جویی شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱) و پرسش‌نامۀ شادکامی آرگایل و کراسلند (1989) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بین سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دختر رابطۀ مستقیم وجود دارد. بین نظم‌جویی شناختی هیجانی با شادکامی در دانشجویان دختر رابطۀ مستقیم وجود دارد. همچنین، سبک زندگی و نظم‌جویی شناختی هیجان 47 درصد از تغییرات شادکامی را در دانشجویان دختر پیش‌بینی می‌کنند. تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی نقش به‌سزایی در پیش‌بینی کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارد، بنابراین، در طراحی برنامه‌های مبتنی‌بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی می‌بایست به سبک زندگی افراد توجه ویژه‌ای گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the prediction of happiness based on lifestyle and cognitive emotion regulation in female students of Qazvin Azad University

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Amiri Majd 1
 • Fatemeh Zarabadipour 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
2 M.A in Psychology, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine whether happiness could predict lifestyle and  cognitive emotion regulation of female students of Qazvin Azad University. The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all female students of Qazvin Azad University (6500 people) in 1397-1397. To select the sample, multi-stage cluster sampling was used, leading to 250 people. Tools used to collect data included the Kern Lifestyle Questionnaire (1975); Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Granfsky et al., 2001) and Argyle & Crossland (1989) Happiness Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there was a direct relationship between lifestyle and happiness in female students. A direct relationship was also seen between emotional cognitive regulation and happiness in female students. Lifestyle and cognitive emotion regulation predicted 47% of happiness changes in female students. Cognitive emotion regulation and lifestyle play important roles in predicting people's quality of life and happiness, so in designing programs based on improving quality of life and happiness, special attention should be paid to people's lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • lifestyle
 • cognitive emotion regulation
 • happiness
 • university students
 1. آتش‌افروز، عسکر، کامیار عظیمی، و مرضیه امینی. 1394. بررسی رابطۀ هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی. نشریۀ اسلام و سلامت. ۲ (۳):۷-۱۴.
 2. پاکدامن، محمدرضا و کوروش محمدی. 1396. بررسی رابطۀ سبک زندگی با شادکامی در جانبازان متأهل استان هرمزگان، چهارمین همایش تازه‌های روان‌شناسی مثبت‌نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان.
 3. شجاعی، مهرنوش، و فریبرز درتاج. 1395. رابطۀ پیشرفت تحصیلی و خود نظم‌جوی هیجانی در دانشجویان، فصلنامۀ روانشاسی تربیتی، 10 (2):35-22
 4. شمسی، سمیه. 1395. مقایسۀ کیفیت زندگی، سبک زندگی و شادکامی مادران در اولین تجربۀ زایمان در چهار دورۀ زندگی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر؟عج؟، (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
 5. علیپور، احمد، تورج هاشمی، جلیل باباپور خیرالدین، و فهیمه طوسی. 1389. رابطۀ بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روا‌ن‌شناختی 5 (18): 71-86.
 6. قاسم پور، عبدالله، حیدر جودت، و ابوذر ناصری. 1397. رابطۀ بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش‌آموزان پسر. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی 3 (4): 1-8.
 7. محمدی‌مهر، محمد، فرشته زمانی علویجه، اکبر حسن‌زاده، و طیبه فصیحی هرندی. 1397. تأثیر آموزش مبتنی‌بر سبک زندگی سالم بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل‌شدۀ تصادفی. سالمند: مجلۀ سالمندی ایران ۱۳ (۴): ۴۴۰-۴۵۱.

 

 1. Caner, A. 2016. Happiness and life satisfaction in Turkey in recent years. Social Indicators Research127 (1): 361-399.
 2. Clinciu, A. I. 2013. Adaptation and stress for the first year university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78: 718-722.
 3. David, S. A. , Boniwell, I. , and Ayers, A. C. (Eds.). 2014. The Oxford handbook of happiness. Oxford University Press.
 4. Davis, D. 2018. Students’ Perceptions of Supervisory Qualities: What do Students want? What do they believe they receive?. International Journal of Doctoral Studies, 14, 431-464.
 5. Enkhmaa, B. , Surampudi, P. , Anuurad, E. , and Berglund, L. 2018. Lifestyle Changes: Effect of Diet, Exercise, Functional Food, and Obesity Treatment on Lipids and Lipoproteins. In Endotext [Internet]. MDText. com, Inc. .
 6. Garnefski, N. , and Kraaij, V. 2007. The cognitive emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment23 (3), 141-149.
 7. Gschwandtner, A. , Jewell, S. L. , and Kambhampati, U. S. 2016. On the Relationship between Lifestyle and Happiness in the UK (No. 1613). School of Economics Discussion Papers.
 8. Hills, P. , and Argyle, M. 2002. The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and individual differences33 (7): 1073-1082.
 9. Li, S. T. , and Liu, J. H. 2017. A study on the status of risk behavior and its relationship with cognitive emotion regulation in left-behind students in junior high school. Adv. Psychol7, 21-26.
 10. Lim, S. A. , You, S. , and Ha, D. 2015. Parental emotional support and adolescent happiness: Mediating roles of self-esteem and emotional intelligence. Applied Research in Quality of Life10 (4): 631-646.
 11. Mahmoudpour, A. , Rayesh, N. , Ghanbarian, E. , Rezaee, M. (2021). Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on emotional regulation and loneliness of divorced women in Iran. Journal of Marital and Family Therapy. 47 (4): 831-842.
 12. Naseem, K. 2018. Job stress, happiness and life satisfaction: The moderating role of emotional intelligence empirical study in Telecommunication Sector Pakistan. J. Soc. Sci4 (1): 7-14.
 13. Quoidbach, J. , Berry, E. V. , Hansenne, M. , and Mikolajczak, M. 2010. Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and individual differences49 (5): 368-373.
 14. Saxena, P. , Dubey, A. , and Pandey, R. 2011. Role of emotion regulation difficulties in predicting mental health and well-being. SIS Journal of Projective Psychology and Mental Health18 (2): 147.
 15. Schroder, H. S. , Dawood, S. , Yalch, M. M. , Donnellan, M. B. , and Moser, J. S. 2015. The role of implicit theories in mental health symptoms, emotion regulation, and hypothetical treatment choices in college students. Cognitive Therapy and Research39 (2): 120-139.
 16. Tamir, M. , Schwartz, S. H. , Oishi, S. , and Kim, M. Y. 2017. The secret to happiness: Feeling good or feeling right?. Journal of Experimental Psychology: General146 (10): 1448.
 17. Tiefenbach, T. , and Kohlbacher, F. 2015. Happiness in Japan in times of upheaval: Empirical evidence from the national survey on lifestyle preferences. Journal of Happiness Studies, 16 (2): 333-366. ‌‌
 18. Trudel-Fitzgerald, C. , James, P. , Kim, E. S. , Zevon, E. S. , Grodstein, F. , and Kubzansky, L. D. 2019. Prospective associations of happiness and optimism with lifestyle over up to two decades. Preventive Medicine126, 105754.
 19. Walsh, R. 2011. Lifestyle and mental health. American Psychologist66 (7), 579.