دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1401، صفحه 1-163 (شماره 14) 
کارکرد نمادها در برخی رسوم فرهنگی مردم تنکابن و سبک زندگی آن‌ها

صفحه 29-50

زهرا ولی زاده علی آبادی؛ محمدصادق فربد؛ فریبا میراسکندری؛ علی باصری