اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشگاه شاهد

چکیده

سبک زندگی اسلامی مجموعۀ رفتارهای قابل مشاهده و بیانگرانانه است که به لحاظ نظری معلول باورها و ارزشهای اسلامی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان می باشد. یکی از مولفه‌های اساسی در سبک زندگی اسلامی چگونگی گذراندن عمر و مدیریت زمان است. مدیریت‌زمان مجموعه‌ای از مهارت‌ها برای اداره‌، کنترل و استفاده بهتر از وقت است. هدف پژوهش حاضر شناسایی اصول مدیریت‌زمان در سبک زندگی اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و روش تحلیل داده‌ها کیفی و از نوع استقرائی بوده است. جامعه تحقیق متنی شامل آیات و روایات بحارالانوار است که به صورت هدفمند و در راستای سوالات تحقیق انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی شامل چهار اصل مهم هدف‌گذاری، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و نظارت است. نتیجه آن‌که در سبک زندگی اسلامی بکار گیری اصول مدیریت‌زمان، استفاده بهتر از فرصت عمر را به دنبال داشته و تضمین کننده سعادت ابدی انسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of time management in Islamic lifestyle

نویسندگان [English]

 • Soraya Ghotbi 1
 • Farideh Jafari Arasalu 2
1 Department of The Quran Sciences and Hadith [Tradition], Faculty of Human Sciences, Shahed University, Tehran, I.R. of Iran
2 shahed university
چکیده [English]

Islamic lifestyle is a set of visible and expressive behaviors that are theoretically a result of Islamic beliefs and values in the individual and social dimensions of human life. One of the essential components in the Islamic lifestyle is how to spend one's life and manage time. Time management is a set of skills to manage, control and use time better. The purpose of the current research is to identify the principles of time management in the Islamic lifestyle. The recent research was conducted with descriptive and analytical methods in terms of its fundamental purpose, and the method of data analysis was qualitative and inductive. The textual research community includes the verses and narrations of Bihar al-Anwar, which have been carried out purposefully and in line with the research questions. The findings of the research indicate that time management in the Islamic lifestyle includes four important principles of goal setting, prioritization, planning, and monitoring. The result is that applying time management principles in the Islamic lifestyle leads to better use of life opportunities and guarantees the eternal happiness of humans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • principles of time management
 • goal setting
 • prioritization
 • . planning
 • monitoring
 • تاریخ دریافت: 28 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1402