واکاوی پدیدارشناسانه فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف فهم فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. 14 شرکت‌کننده به‌وسیله نمونه‌گیری هدفمند و با استراتژی نمونه‌گیری معیار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. پس از تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، 12 مضمون اصلی در تجربه آن‌ها که عبارت‌اند از: تغییر زیست و عادت‌واره به‌مثابه بستری برای شکل‌گیری شرایط کژقواره و بی‌رغبتی به ازدواج دائم، دوگانگی احساس، نداشتن مهارت‌های زندگی و ازدواج آزمایشی، جذابیت و نیاز جنسی، زیست مجردی، دور زدن قانون خانواده، واسازی ‌ارزشی، هویت مخدوش، جایگزینی کنشگری حسابگرانه به تقدیرگرایانه، مواجهه با دیگری و تجربه بازاندیشانه، از مضامین محوری و مشترک افراد در ارتباط با ازدواج سفید به‌عنوان مؤلفه‌هایی از سبک زندگی غربی در این مطالعه است. مشارکت‌کنندگان در مورد روی آوردن به این ازدواج ذکر می‌نمایند، عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد از مهم‌ترین تفاسیر از شکل‌گیری این روابط بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Process of Deinstitutionalization of Marriage: A Phenomenological Exploration

نویسنده [English]

 • marziyeh shahryari
Assistant Professor Department of sociology , Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

    With a qualitative approach and using the phenomenological method, the present study aims to understand the process of deinstitutionalization of marriage. A total of 14 participants were selected by purposive sampling and with the strategy of criterion sampling. A semi-structured and in-depth interview was used for data collection. Analysis of the findings shows that 12 main themes in participants’ experience are the following: change in life and habitus as underlying the malformed circumstances; reluctance towards permanent marriage; ambivalent feelings; lack of life skills and cohabitation before marriage; sexual attraction and need; single life; circumvention of family laws; deconstruction of values; distorted identity; replacement of determinist actions with calculative actions; confrontation with the Other; and rethinking of one’s experience. These are the central and common themes pointed out by the individuals about white marriage as a component of western lifestyle. Unbelief in formal marriage, freedom of choice, right to one’s body, lack of job security and insufficient income, getting to know more, and lack of trust are among the main interpretations of the formation of white marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • white marriage
 • distorted identity
 • lifestyle
 • family
 • deinstitutionalization
 • phenomenological
 1. احمدنیا، شیرین، و هوشنگ مهریار. 1383. نگرش و ایدئال‌های نوجوانان تهران در زمینه همسرگزینی، فرزندآوری و تنظیم خانواده. مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان. دانشگاه شیراز: انتشارات مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
 2. آزاد ارمکی، تقی، شریفی ساعدی، محمدحسین، ایثاری، مریم، و سحر طالبی. 1391. هم‌خانگی، پیدایش شکل‌های جدید خانواده در ایران، جامعه پژوهی فرهنگی. 3 (1): 43-77.
 3. دبیریان تهرانی، حسین، و ملیحه کاظمی نسب. 1392. بازیابی هویت جمعی غالب در میان جوانان شهرری در فرایند جهانی شدن، مطالعات جامعه‌شناختی ایران، 3(10): 47-62.
 4. کریمیان، نادر، سالاری، سمانه، و بختیار ملکاری. رابطه هم‌خانگی در ایران: بررسی کیفی علل و انگیزه‌های گرایش به آن، مطالعات روان‌شناسی بالینی، 6(21): 177-200.
 5. فرهمند، مهناز، جواهرچیان، ندا، و لیدا هاتفی راد. 1393. جهانی‌ شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد). مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. 5 (14): 175-204.
 6. عسگری ارجنکی، سید احمد. 1395. واکاوی ازدواج سفید و میزان تأثیر آن بر جرایم و آسیب‌های اجتماعی با رویکرد به شهرستان فارسان. همایش پایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه.
 7. کریستوا، ژولیا، و فیلیپ سولرس. 1400. ازدواج به‌مثابه هنر. ترجمه مهرداد پارسا، و فائزه جعفریان. تهران: انتشارات شوند.
 8. رمضانی فر، حدیثه، و محمدعلی آدیش. 1397. مطالعه تجربه زیسته افراد در مورد ازدواج سفید در ایران (مطالعه کیفی جوانان شهرستان گیلان). مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی. 7(1): 195-217.
 9. شعاع کاظمی، مهرانگیز، فرح فرازنده پور. 1398. رابطه بین سبک زندگی و تأخیر سن ازدواج در دانشجویان.پژوهشنامه سبک زندگی. 2(9): 125-139.
 10. گلچین، مسعود، و سعید صفری. 1396. کلان‌شهر تهران و ظهور نشانه‌های الگوی تازه‌ای از روابط زن و مرد؛ مطالعه زمینه‌ها، فرایندها و پیامدهای هم خانگی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 10(1): 29-
 11. عبداللهیان، حمید. 1383. ارزش سنت و بازتولید فرهنگی. مجموعه مقالات دومـین همـایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز: انتشارات مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
 12. میرباقری، مرتضی. 1381.نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسائل جوانان 14 تا 19 ساله استان تهران. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
 13. موحد، مجید، و محمدتقی عباسی شوازی. 1385. بررسی رابطه جامعه‌پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج. مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان). 4(1): 67-99.
 14. نیازی، محسن، و لیلا پرنیان. سنخ‌بندی دوستی‌های بین دو جنس (مورد مطالعه: دختران جوان شهر کرمانشاه). زن در توسعه و سیاست. 12(4): 559-576.
 15. نصرتی نژاد، فرهاد، امیدوار، پوران، و فردین منصوری. 1398. تبیین جامعه‌شناختی بروز و گسترش هم‌باشی (ازدواج سفید). دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. https://cws.ut.ac.ir/fa/white-marriage
 16. ناظری، مهرداد. 1395. عشق در دنیای مدرن. تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
 17. Braithwaite, S, and J, Holt-Lunstad. 2017. Romantic relationships and mental health. Current Opinion in Psychology.13: 120-125
 18. Brown, E., Schmidt, B., Morrow, C., & G. Rouge Aux-Burns. 2021. Pre-Cohabitation Conversations for Relationships: Recommended Questions for Discussion. Contemporary family therapy. 1–15. Advance online
 19. Brown, S. L., Manning, W. D., & K. K. Payne. 2017. Relationship quality among cohabiting versus married couples. Journal of Family Issues. 38(12): 1730–1753
 20. Brown, S. L., Sanchez, L. A., Nock, S. L., & J. D.Wright. Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages. Social Science Research. 35: 454-470.
 21. Bulloch, A.G.M., Williams, D.H., and S.B. Lavoratio.  Patten the depression and marital status relationship is modified by both age and gender. Journal of Affective Disorders. 223: 65-68.
 22. Calvo, P. 2022. The Effects of Institutional Gaps between Marriage and Cohabitation. Job market paper. The Effects of Institutional Gaps between Marriage and Cohabitation.
 23. Cherlin, A. J. 2020. Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. Journal of Marriage and Family. 62(1): 80-82
 24. Horowitz, J., Graf, N., and G. Livingston. 2019. Marriage and Cohabitation in the U.S. for MEDIA OR OTHER INQUIRIES: Kim Parker, Director. Social Trends Research Juliana Horowitz. Associate Director. Research Tanya Arditi. Communications Manager. 202.419.4372 www.pewresearch.org.
 25. Ishizuka, P. 2018. The economic foundations of cohabiting couples’ union transitions. Demography. 55(2): 535-557.
 26. James, S. L., & B. A. Beattie. 2012. Reassessing the link between women’s premarital cohabitation and marital quality. Social Forces. 91: 635-662
 27. Kulu, H., and P. Boyle. 2010. Premarital cohabitation and divorce: Support for the "Trial Marriage" Theory? Demographic Research. 23(31): 879-904.
 28. Kuperberg, A. 2019. Premarital cohabitation and direct marriage in the United States: 1956–2015. Marriage & Family Review. 55: 447–475.
 29. Lichter, D. T., & Z. Qian. the study of assortative mating: Theory, data, and analysis. In R. Schoen (Ed.). Analytical family demography. 303–337. Basel. Switzerland: Springer International
 30. Liefbroer, A., & Dourleijn. 2006. Unmarried cohabitation and union stability: Testing the role of diffusion using data from 16 European countries. Demography. 43: 203-221.
 31. Manning, W. D., & J. B. Stykes. 2015. Twenty-five years of change in cohabitation in the U.S. 1987-2013 (FP-13-12). Retrieved from http://www.bgsu.edu/content/dam/BGSU/college-of-arts-and-sciences/NCFMR/documents/FP/FP-15-01- twenty-five-yrs-cohab-us.pdf
 32. Obeng-hinneh, R., and A. kpoor. 2022. Cohabitation and Its Consequences in Ghana. journal of family lssues. 4(2): 283-305.
 33. Soulsby, L., and K. 2015. Marriage and Psychological Wellbeing: The Role of Social Support. Psychology. 6: 1349-1359.
 34. Vespa, J. 2014. Historical trends in the marital intentions of one-time and serial cohabitors. Journal of Marriage and Family. 76: 207-217.
 35. Wagner, BG. 2019. Marriage, cohabitation, and sexual exclusivity: Unpacking the effect of marriage. Social Forces. 97(3):1231–1256.
 36. Zella, 2017. Marital status transitions and self-reported health among Canadians: A life course perspective Applied. Research Quality Life. 12: 303-325