واکاوی پدیدارشناسانه فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فهم فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج در میان افرادی که تجربه و آشنایی با این مسأله را داشته‌اند و انگیزه‌های اصلی آنان از انجام چنین عملی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. به این منظور با 14 نفر از جوانان استان شیراز، مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد و برای گزینش آن‌ها روش نمونه‌گیری هدفمند به کار گرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها 12 مضمون اصلی در تجربه آنها عبارت است از: تغییر زیست و عادت‌واره به مثابه بستری برای شکل‌گیری شرایط کژقواره و بی‌رغبتی به ازدواج دائم، دوگانگی احساس، نداشتن مهارت‌های زندگی و ازدواج آزمایشی، جذابیت و نیازجنسی، زیست‌مجردی، دور زدن قانون خانواده، واسازی‌ارزشی، هویت مخدوش، جایگزینی کنشگری حسابگرانه به تقدیرگرایانه، مواجهه با دیگری و تجربه بازاندیشانه از مضامین محوری و مشترک افراد در ارتباط با ازدواج سفید به عنوان مؤلفۀ از سبک زندگی غربی در این مطالعه است. مشارکت کنندگان در مورد روی آوردن به این ازدواج ذکر می‌نمایند، عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی بیشتر و عدم اعتماد از مهمترین تفاسیر از شکل گیری این روابط بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the process of deinstitutionalization of marriage

نویسنده [English]

 • marziyeh shahryari
Assistant Professor Department of sociology , Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of understanding the process of deinstitutionalization of marriage among people who have experience and familiarity with this issue and their main motives for doing such a practice with a qualitative approach and phenomenological method. For this purpose, semi-structured and in-depth interviews were conducted with 14 young people from Shiraz province, and a purposeful sampling method was used to select them. After analyzing the findings, 12 main themes in their experience are: change in life and habits as a platform for the formation of bad conditions and reluctance to permanent marriage, duality of feeling, lack of life skills and Experimental marriage, sexual attraction and need, celibacy, circumventing family law, value deconstruction, distorted identity, replacing calculating activism with determinism, encountering the other and rethinking experience are the central and common themes of people in connection with white marriage as a component of Western lifestyle in this study. The participants mentioned about turning to this marriage, the lack of belief in formal marriage, freedom of choice and right to the body, lack of job security and sufficient income, more familiarity and lack of trust have been the most important interpretations of the formation of these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • White marriage
 • distorted identity
 • lifestyle
 • family
 • non-institutionalization
 • phenomenology
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1402