آسیب شناسی مصرف رسانه‌های اجتماعی در کاربران حوزوی در حوزه اخلاقِ فردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

طلاب به عنوان گروه‌های مرجع در جامعه به شمار می‌روند، لذا انتظار می‌رود بیش از دیگران مراقب گفتار، رفتار وکردار خود در شبکه‌های اجتماعی باشند. آن‌ها موظف هستند در کنشگری خود‌، استانداردهای رفتاری را در عمل به کاربران نشان دهند تا الگوی زیست مجازی برای آنان در کنشگری رسانه‌ای باشند. از طرفی بروز آسیب‌های اخلاقی از سوی کاربران حوزوی، نه تنها موجب کاسته شدن شخصیت و جایگاه صنفی آن‌ها می‌شود، بلکه گاهی موجب آسیب دیدن باورهای دینی افراد و بدبینی آن‌ها به همه دین‌داران می‌شود. در این تحقیق به بررسی آسیب‌های کنشگری کاربران حوزوی در شبکه‌های اجتماعی در بُعد فردی پرداخته می‌شود. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و با ابزار مصاحبه عمیق به تحلیل مسئله پرداخته است. در این مقاله، با 16 متخصص و کارشناس رسانه و سبک زندگی که خود آنان نیز کاربرحوزوی هستند، مصاحبه عمیق به صورت هدفمند انجام شد. آسیب‌هایی همچون عوام زدگی، غفلت از رسالت دینی، اظهارنظر غیرتخصصی از جمله یافته‌های مصاحبه در کنشگری کاربران حوزوی می‌باشند. ارائه مصادیق و نمونه خوانی کنشگری در رسانه اجتماعی توسط کاربران حوزوی، از نوآوری‌های تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of social media use in seminary users in the field of individual ethics