نگرشی بر نمادها و کارکردهای آن از نگاه مردم شناسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مردم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز ، تهران، ایران.

چکیده

با بررسی نمادها در هر فرهنگی می توان به باورداشت‌ها، عقاید، و شبکه‌های ارتباطی آن مردم دست یافت.می توان رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی اقوام گوناگون را معناشناسی و تحلیل کرد. این بدان معناست که نمادها تجلی حس تعلق و احساس وابستگی فرهنگی مردم در هر منطقه خاص است و هر روز در زندگی آنها تکرار می شوند و درک خاصی از هویت را تقویت می کنند.این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و همچنین با استفاده از روش مشاهده ای با هدف تحلیل مردم شناختی تعریف صاحب‌نظران مردم‌شناسی و کاربرد نمادها در برخی از رسوم مردم تنکابن انجام شده است. مردم تنکابن مانند بسیاری از دیگر مناطق سرزمین ایران از رسوم گوناگون و نمادهای مختلف بهره می‌برند. برخی از این آئین‌ها مانند برکت مرغانه، تشخیص کله‌پاچه، عدد صد برای شکارچیان، و کفش دوزک در مراسم مختلف مردم این سامان هر یک بیان‌گر پاره ای از اعتقادات و باورداشت‌های مردمان این سامان است. یافته های این پژوهش نشان دهنده‌ی آن است که نمادها در این آئین‌ها بیشتر برای گریز از ابهام آینده کارکرد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An attitude on its symbols and functions from an anthropological point of view

نویسندگان [English]

 • zahra valizadeh aliabadi 1
 • Mohamad Sadeq Farbod 2
 • Fariba Mir Eskandari 3
 • Ali Baseri 3
1 Zahra Walizadeh Aliabadi
2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.
3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز ، تهران، ایران.
چکیده [English]

By examining the symbols in each culture, one can get to the beliefs, opinions, and communication networks of those people. It is possible to understand and analyze the cultural, social, economic, and psychological behaviors of various ethnic groups. This means that the symbols are the manifestation of the sense of belonging and the sense of cultural dependence of the people in each particular region and they are repeated every day in their lives and strengthen a certain understanding of identity. This research with a descriptive-analytical approach and also using the An observation has been made with the aim of anthropological analysis of the definition of anthropological experts and the use of symbols in some customs of the Tonkabon people. Like many other regions of Iran, the people of Tonkabon use different customs and symbols. Some of these rituals, such as the blessing of the chickens, the identification of the head, the number one hundred for hunters, and the shoes of the duzek in various ceremonies of the people of this system, each of them express a part of the beliefs and beliefs of the people of this system. The findings of this research show that the symbols in these rituals are mostly used to avoid the ambiguity of the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Symbol
 • sign
 • anthropology
 • symbolism
 • functions of symbols
 • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 اسفند 1401