دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-162 

علمی - پژوهشی

2. بررسی مشروعیت سبک زندگی ریاضتی بر اساس قاعده لاضرر

صفحه 9-26

مجید عطایی نظری؛ سیدحسن اسلامی