اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 504
تعداد پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 167

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 99
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 15 %