اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 397
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 142

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 81
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 16 %