اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 411
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 237
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 146

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 81
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 15 %