اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 552
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 337
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 188

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 107
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 14 %