اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 449
تعداد پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش 261
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 157

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 90
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز
درصد پذیرش 15 %