پژوهشنامه سبک زندگی (JL) - بانک ها و نمایه نامه ها