دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، شهریور 1402، صفحه 1-142 

علمی - پژوهشی

سازه معنویت سازمانی: راهنمایی عملی برای ارتقاء کیفیت زندگی در محیط کار

صفحه 9-32

ابوطالب خدمتی؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ حسن روشن