مفهوم شناسی تطبیقی سرگرمی با نگاه به منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه عملیه قم، پژوهشگر فقه تربیتی، قم، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)، قم، ایران.

چکیده

پژوهش های نظری مرتبط با سرگرمی، برای استخراج نظام توصیه های اسلام از منابع اسلامی، با چالش جدی از لحاظ ارتباط معنایی با آیات و روایات مواجه است. این مقاله در صدد یافتن واژگان و اصطلاحات وحیانی است که حد اکثر تطابق و هم پوشانی را با مفهوم سرگرمی داشته باشند. یافتن مفهوم لغوی و اصطلاحی دقیق و همچنین مقایسه بین خانواده معنایی این واژگان هدف اصلی است که در این نوشتار پیگیری می شود.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیل های معنا شناسانه، بررسی کتب لغت و کاربردهای مختلف کلمات مد نظر در آیات و روایات انجام گیرد و با بهره گیری از برداشت ها و تفسیر بزرگان این عرصه، مفاهیم مرتبط و ناظر به سرگرمی استخراج و از جهت معناییی تبیین گردند.
یافته های این نوشتار، ارتباط معنا داری را بین مفهوم سرگرمی از یک سو و مفاهیم چون لهو، لعب، لغو، عبث و استجمام که در منابع وحیانی کاربرد فراوانی دارند، نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptology of entertainment

نویسندگان [English]

  • hanif nasrollahinasab 1
  • Syed Hussain Sharafuddin 2
1 non
2 Full Professor of Sociology Department of Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

Entertainment and its social dimensions are one of the most widespread and affected topics of the day. Spending leisure time in the last century, from a side issue that had the function of rejuvenation, has become one of the main expenses of the household budget and not only imposes significant time and cost on the society, but in addition to new patterns Spending free time has left many negative effects and consequences in terms of education and family. The scientific investigation of this issue in Islamic sources requires a lexical understanding and expression of the semantic connection between topics related to entertainment in verses and traditions.
The extraction of Islamic social models and theories in the field of entertainment requires a deep conceptualization based on solid sources that establishes a correspondence between the concept of entertainment and the key concepts and common words that reflect this meaning in traditions and verses.
In this article, an attempt has been made by using the method of library collection and semantic analysis to examine dictionaries and various uses of the words in question in verses and narrations, and by using the opinions and interpretations of the elders in this field, related concepts and To be extracted and explained in terms of meaning in terms of entertainment.
The findings of this article show a meaningful connection between the concept of entertainment on the one hand and concepts such as laho, laeb, lagu, abth and estjmam in the Arabic language, which are widely used in verses and narrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entertainment
  • leisure
  • laho
  • play
  • cancellation