ارتباط سنجی سبک های رهبری مدیران با انگیزش شغلی معلمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران.

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری مدیران با انگیزش شغلی معلمان انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوردی داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی شهرستان زرند در سال تحصیلی1401-1400 به تعداد، 880 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 268 نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، انگیزش شغلی هرزبرگ(2000)، سبک رهبری هرسی و بلانچارد(1986) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی و میانگین) و استنباطی( آزمون معادلات ساختاری، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که، بین فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری مدیران با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرند رابطه وجود دارد. بین مولفه های فرهنگ سازمانی ( مشارکت شغلی، سازگاری، انطباق پذیری، مأموریتی) با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری دستوری مدیران با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرند رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری تشویقی، مشارکتی، تفویض اختیار مدیران با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زرند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری مدیران، انکیزش شغلی معلمان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation leadership styles of managers with teachers' job motivation

نویسنده [English]

  • hedayat tirgar
the member of faculty
چکیده [English]

Abstract
This study aims to examine the relation between organizational culture and managers’ leadership
style with teachers’ occupational motivation. Research method is applied in respect of objective
and in respect of data collection, it was descriptive of correlational type. The statistical
population of this study included all teachers of the first and second period of elementary schools
of Zarand city in academic year 2021-2022, including 880 teachers that using were selected
using Karajsi & Morgan table, 268 persons were selected as the sample with convenient
method. Data collecting tool included standard questionnaires of Denison organizational culture
(2000), Herzberg occupational motivation (2000), Hersi & Blanchard leadership style (1986).
For data analysis, descriptive statistical method (frequency, frequency percent and mean) and
illative (structural equations test, Pearson correlation factor) were used. The results showed that
there is a relation between organizational culture and managers imperative leadership styles and
occupational motivations of teachers of Zarand city elementary schools. There is a significant
and positive relation between organizational culture components (occupational participation,
consistency, adaptability, assignment) with occupational motivation of teachers of Zarand city
elementary schools. There is a significant and reverse relation between managers imperative
leadership style and occupational motivation of teachers of Zarand city elementary schools.
There is a significant and positive relation between persuasive, participatory leadership style, and
managers devolution and occupational motivation of Zarand city elementary school teachers.
Keywords: organizational culture, managers’ leadership style, teachers’ occupational motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • leadership style
  • managers
  • career motivation
  • teachers