دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، شهریور 1399، صفحه 1-192 (شماره 10) 
بازنمایی نقش روحانیت در سینمای پس از انقلاب با رویکرد زندگی دینی

صفحه 171-196

عبدالله گودرزی؛ الله کرم کرمی پور؛ سید محمد علی دیباجی