بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای 30 سال شهر کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی پیامدهای بازماندگی از ازدواج دختران بالای 30 سال شهر کرمان بود. پژوهش حاضر به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شده و میدان تحقیق در پژوهش حاضر، شامل کلیه دختران مجرد بالای 30 سال شهر کرمان بود. جهت انتخاب نمونه آماری، از شیوه نمونه­گیری هدفمند استفاده شد و تعداد 15 نفر از افراد جامعه آماری جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش و ماهیت کیفی بودن آن، به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها بر اساس مدل هفت مرحله‌ای کلایزی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع یافته­های این پژوهش، دو درون‌مایه اصلی پیامد­های مثبت و منفی استخراج گردید. این پیامدها در 6 مضمون اصلی که بیانگر ساختار تجارب زندگی دختران مجرد است قرار گرفت. مضامین اصلی هر یک از پیامدهای مثبت و منفی شامل سه مضمون فردی، اجتماعی یا فرهنگی و خانوادگی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the consequences of over 30-year-old girls not getting married in Kerman

نویسندگان [English]

 • Solat Afzali Goruh 1
 • Ali Mohammad Nazari 2
 • Kianoosh Zahrakar 2
1 PhD in Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the consequences of not marrying for girls over 30 years of age in Kerman. It was performed through a qualitative method, using phenomenology, and the statistical population consisted of single girls over 30 years old in Kerman. In order to select the statistical sample, purposive sampling method was used and finally 15 participants were selected for interview. In this study, according to the subject of the research and its qualitative nature, semi-structured interviews were conducted in order to collect information. Findings of the interviews were analyzed based on Colaizzi's seven-step model and two main themes of positive and negative consequences were extracted and placed in 6 main themes expressing the structure of life experiences of single girls. The main themes of each of the positive and negative outcomes included individual, social or cultural, and family themes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • not getting married
 • girls
 • celibacy
 • Kerman
 1. آیت‌اللهی، زهرا، امیرحسین بانکی پورفرد، شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، و بتول نامجو. 1394. دانش خانواده و جمعیت. تهران: دفتر نشر معارف.
 2. ادیب حاج باقری، محسن، سرور پرویزی، و مهوش صلصالی. 1390. روش­های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
 3. جنادله، علی، و مریم رهنما. 1393. دگرگونی در الگوی متعارف خانواده ایرانی (تحلیل داده‌های ثانویه ملی). فصلنامه خانواده پژوهی 10 (39): 277-296.
 4. حسنی، محمدرضا. 1392. بررسی آثار و پیامدهای رشد سریع جمعیت بر «مضیقه ازدواج» و تجرد دختران (تحلیلی بر تجرد قطعی دختران به‌مثابه یک مسئله اجتماعی؛ چالش‌ها و راهکارها)، مجله معرفت 22 (189): 117-129.
 5. ساروخانی، باقر. 1395. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: سروش.
 6. سگالن، مارتین. 1393. جامعه‌شناسی تاریخی خانواده. ترجمه­ حمید الیاسی. تهران: نشر مرکز (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002).
 7. عباس‌زاده، محمد، و نرمین نیکدل. 1395. مطالعه بسترهای زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی. زن در فرهنگ و هنر 8 (4): 493-516.
 8. غضنفری، الهه، انوشیروان کاظم نژاد، و محمد غلامی فشارکی. 1396. عوامل مؤثر بر الگوی نگرش به ازدواج در کارکنان نیروی انتظامی؛ مدل تحلیل مسیر. فصلنامه طب انتظامی 7 (1): 19-24.
 9. قادرزاده، امید، فاطمه غلامی، و الهه غلامی. 1396. بازسازی معنایی تجربۀ زیستۀ دختران از تجرد. زن در توسعه و سیاست 15 (3): 403-426.
 10. کاظمی پور، شهلا. 1383. تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2 (3): 103-124.
 11. محبوبی منش، حسین (1390). بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان. گزارش ملی جوانان، نشر سازمان ملی جوانان.
 12. محبی، سیده فاطمه، مونس سیاح، و شیما سادات ‌حسینی. 1395. دلالت‌های معنایی تأخیر در ازدواج دختران دانشجو. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 6 (2): 251-274.
 13. معمار. ثریا، و بهجت یزدخواستی. 1394. تجارب زیسته دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد. مجله مسائل اجتماعی ایران 6 (2): 149-172.
 14. مهدوی، طهورا. 1390. پیامدهای ناگوار اجتماعی تأخیر در ازدواج. روزنامه رسالت. شماره 7343، 6-7.
 15. نقیبی، سیدابوالحسن، و مهرانه حمیدی. 1394. سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائم‌شهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۵ (۱۳۱): 159-164.
 16. نیکخواه، هدایت الله، مریم فانی، و احمدرضا اصغرپور ماسوله. 1396. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن. جامعه‌شناسی کاربردی 28 (3): 99-122.

 

 1. Crandall, A. VanderEnde, K. Cheongb, Y.F. Dodell, S. Yount, K.M. 2016 Women's age at first marriage and postmarital agency in Egypt. Social Science Research. Vol 57, pp: 148–160.
 2. Carlson, D. L. 2012 Deviations from Desired Age at Marriage: Mental Health Differences across Marital Status. Journal of Marriage and Family, Vol 74, No 4, pp: 743-758.
 3. Denzin, N.K. Lincoln, Y.S. 2012. Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research, Routledge.
 4. Gebel, M. Heyne, S. 2016. Delayed transitions in times of increasing uncertainty: School-to-work transition and the delay of first marriage in Jordan. Research in Social Stratification and Mobility. In Press, Corrected Proof — Note to users.
 5. Hashimoto, Y., and A.Kondo. 2012. "Long-term effects of labor market conditions on family formation for Japanese youth", Journal of the Japanese and International Economies, Vol.26, No. 1, pp. 1-22.
 6. Lloyd, C. B. (Ed.). 2005. Growing up global. The changing transitions to adulthood in developing countries. Washington, DC: The National Academies Press.
 7. Nguyen, H.Mi. 1997. Age at First Marriage in Vietnam: Patterns and Determinants, Asia-Pacific Population Journal, Vol 12, No 2, pp: 49-74
 8. Park, H. Lee, K. 2017. Growing educational differentials in the retreat from marriage among Korean men. Social Science Research. Vol 66, pp: 187-200.