شاخص‌ها و مؤلفه‌های کاربردی سبک زندگی اسلامی در تبلیغات محیطی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم و پژوهشگر جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، پژوهشگر سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) و پژوهشگر گروه قرآن و تربیت مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی)، تهران، ایران.

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی جهاد دانشگاهی، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی)، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های کاربردی سبک زندگی اسلامی در تبلیغات محیطی تدوین شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کیفی و با استفاده از روش‌های مصاحبه و جلسات مصاحبه کانونی و جامعه آماری شامل کارشناسان سبک زندگی اسلامی و کارشناسان تبلیغات بوده‌اند. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند و از میان انواع آن، نمونه‌گیری گلوله برفی بوده است. بر اساس نظریه اشباع نظری، در مصاحبه با 12نفر از کارشناسان اشباع حاصل شد و در جلسه مصاحبه کانونی 7 نفر از این کارشناسان حضور داشته­اند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی قرآنی دارای 4 مؤلفه ارتباط فرد با خدا، ارتباط فرد با خود، ارتباط فرد با دیگران، ارتباط فرد با طبیعت می‌باشد و دارای 52 شاخص است. در جهت عملیاتی کردن و به تصویر کشیدن سبک زندگی در تبلیغات محیطی، در جلسات مصاحبه کانونی، از میان مؤلفه‌ها، مؤلفه ارتباط فرد با دیگران و از میان 52 شاخص، شاخص قاعده زرین، آسان گرفتن ازدواج، نشاط داشتن در برخورد با دیگران و امیدوار بودن در روابط اجتماعی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and practical components of Islamic lifestyle in outdoor advertising

نویسندگان [English]

 • Zahra Faizi 1
 • Masoumeh Omidbakhsh 2
 • Leila Khosravi 3
 • Hamid Saber Razam 4
1 PhD student in Religious Research Studies, University of Religions and Denominations and researcher of Jahād-e Dāneshgāhi, Tehran, Iran
2 Master of Social Research, Researcher of the Quranic Organization of Academics (Jahād-e Dāneshgāhi), Tehran, Iran.
3 Master of Educational Sciences (Educational Management) and Researcher, Department of Quran and Training, Center for Interdisciplinary Studies of the Holy Quran, Quranic Organization of Academics (Jahād-e Dāneshgāhi), Tehran, Iran
4 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Educational Management, Jahād-e Dāneshgāhi, Quranic Organization of Academics (Jahād-e Dāneshgāhi), Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article was compiled with the aim of identifying the components and practical indicators of Islamic lifestyle in outdoor advertising. Qualitative method using focal interviews were employed to gather data. The participants included Islamic lifestyle experts and advertising experts. To reach the statistical sample, snowball, purposive sampling method was used. According to the theoretical saturation theory, saturation was obtained through interviews with 12 experts, 7 of whom were present at the focal interview sessions. The results showed that the Quranic lifestyle has 4 components including relationship with God, relationship with oneself, relationship with others, and relationship with nature, as well as 52 indicators. In order to operate and portray lifestyle in outdoor advertising, personal relationship with others was selected as a Quranic lifestyle component, and the golden rule index, easy marriage, cheerfulness in dealing with others, and hopefulness in social relationships were chosen as Quranic lifestyle indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • outdoor advertising
 • easy marriage
 • cheerfulness and happiness
 • hopefulness
 1. ابراهیم نژاد، افسانه.1388. رمزگشایی از تبلیغات تجاری تلویزیون و بازنمود سبک زندگی. کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 2. ازکیا، مصطفی و علیرضا دربان استانه.1385. روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
 3. بازرگان هرندی، عباس.1394. مقدمه ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار
 4. بوستانچی، مهرداد. 1385. تبلیغات در دوران پساتحریم و قانون کپی رایت. نشریه دانش تبلیغات. (3): 25-50.
 5. بیگدلی، مهرناز.1392. شش روش نوین تحقیق برای مدیریت و برنامه ریزی. مجله مدیران فنی و اجرایی. 21: 47-60.
 6. تاجیک اسماعیلی، سمیه و سیروس مرادی. 1397. رابطه میان تبیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان. سبک زندگی، دوره 5(110): 79-110.
 7. جباران، محمدرضا.1394. تحلیل مفهومی سبک زندگی. مجله قبسات،1(75):173-187.
 8. جعفری، علی و مهدیه بخشی. 1398. بررسی رابطه تبلیغات رسانه‌ای با میزان اعتماد مصرف‌کنندگان. فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، 16(1): 15-32.  
 9. جلال الدین، مصطفی.1393. تفاوت سبک زندگی اسلامی- ایرانی و غربی. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
 10. حائری، وحید و محمد رضارستمی.1390. تبلیغات فرهنگی از تئوری تا عمل. تهران: نشر تبلور.
 11. حقگویی، احسن و محمد رشید صوفی.1385. خلاصه مباحث در خصوص رسانه و سبک زندگی، جلد اول، چاپ اول، تهران: پردازش
 12. حنفی زاده، پیام و مهدی بهبودی.1388. تبلیغات اینترنتی. تهران: انتشارات ترمه.
 13. خانی، حسین.1394. تحلیل جامعه شناسی مفهوم سبک زندگی در تمدن های غربی و اسلامی. فصلنامه سیاست.2(33): 145-160.
 14. خوشنویس، ناهید.1389. بررسی تأثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی. ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران. (3):17ـ 30
 15. رحیمی شهمیرزادی، زهرا.1391. ادراک پیام درگرافیک محیطی بر اساس سبک زندگی در ایران (دهه 80 تا 90). کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده هنر و معماری.
 16. رسولی، محمد رضا.1383. بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون. فصلنامه علوم اجتماعی، (23):43-93.
 17. رنجبر، هادی، علی اکبر حق‌دوست، مهوش صلصالی، علیرضا خوشدل، محمد علی سلیمانی و نسیم بهرامی.1391. نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، (3): 238 - 250.
 18. ساروخانی، باقر؛ مجید ملکی تبار،  مهدی پارسا. 1393. راهکارهای تبلیغی صدا و سیما در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی. مطالعات سبک زندگی، 5(288): 63-90.
 19. سالمی، الفت. 1391. مفهوم سبک زندگی. فصلنامه مطالعات سبک زندگی.1(1): 9-36
 20. شعبانی، محمد جواد؛ مهراب صادق نیا و سید مرتضی میرتبار.1398. بررسی مؤلفه امید در سبک زندگی دینی و نقش رسانه دیداری تلویزیون در گسترش امید آفرینی دینی. مجله پژوهشنامه سبک زندگی اسلامی،5(1):115-144.
 21. صفری سیدآبادی، معصومه. 1394. بررسی رابطه تبلیات تلویزیونی و سبک زندگی. کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.
 22. عبدالهی، مهدیه.1395. بررسی مقایسه ای آسیب های اجتماعی در بین دانشجویان با توجه به سبک‌های زندگی غربی و اسلامی. فصلنامه حوزه علمیه، 7(108): 161-181.
 23. غفاری نژاد، عیسی.1394. اجزای رسانه محیطی (انواع پیکره و روش‌های ایجاد نماد و نشانه)، تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.
 24. غیاثوند احمد و بهنام قلی زاده.1389. بررسی تأثیر سبک‌های زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 6، (18): 37-54.
 25. کافی، مجید.1397. سبک زندگی در پرتو قرآن، پژوهشنامه سبک زندگی قرآنی، 4(7): 9-39.
 26. کشاورز عیسی.1390. تبلیغات و فرهنگ، تهران: انتشارات سیته.
 27. گیدنز، آنتونی. 1378. تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی
 28. مسعودی، شاهده. 1394. بررسی نقش تبلیغات بازرگانی در سبک زندگی مطالعه مادران و دختران ساکن در منطقه 4 شهر تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، قیام دشت، دانشکده علوم انسانی.
 29. مهدوی کنی، محمد سعید. 1387. مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 1(1): 199-230.
 30. موسوی، یعقوب و احمدی. 1392. تأثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرف‌گرایی زنان شهر تهران. مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. شماره 4، صص 99-123.
 31. میرزایی، نازنین. 1397. نقش تبلیغات سلامت محور شبکه سلامت بر سبک زندگی. کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات.
 32. وبر، مارکس. 1889. شهر در گذر زمان. ترجمه شیوا کاویانی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 33. وبلن، تورستین. 1383. نظریه طبقه مرفه، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
 1. Bugge, A. B. (2015). Food advertising towards children and young people in Norway. Appetite, 98, 12-18.
 2. Chaney, D. C. (2002). From ways of life to lifestyle: rethinking culture as ideology and sensibility. In Culture in the communication age (pp. 85-98). Routledge.
 3. Cortese, D. K., Lewis, M. J., & Ling, P. M. (2009). Tobacco industry lifestyle magazines targeted to young adults. Journal of Adolescent Health, 45(3), 268-280.
 4. Koshksaray, A. A., Franklin, D., & Hanzaee, K. H. (2017). The relationship between e-lifestyle and Internet advertising avoidance. Australasian Marketing Journal (AMJ), 23(1), 38-48
 5. Lowe, N. M., Ellahi, B., Bano, Q., Bangash, S. A., Mitra, S. R., & Zaman, M. (2011). Dietary calcium intake, vitamin D status, and bone health in postmenopausal women in rural Pakistan. Journal of health, population, and nutrition, 29(5), 465.