دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، بهمن 1395 (شماره 3) 

علمی - پژوهشی

مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

صفحه 7-28

محمّدتقی فعّالی؛ مطهره فعاّلی