پیش‌بینی گرایش به رفتارهای ریسک‌پذیر بر اساس احساسات خودکارآمدی و هیجان‌خواهی در بین دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی گـرایش بـه رفتارهـای ریسک پذیر بـر اساس احساسات خودکارآمدی و هیجان خواهی بر روی دانشجویان اجرا شـد. طـرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعـة آمـاری این پژوهش شامل همـة دانشـجویان دورة کارشناســی دانشگاه پیام نور اردبیل که در ســال تحصــیلی95-94 تحصیل می کردند بودند. نمونة این پژوهش 290شامل دانشجو دانشگاه پیان نور اردبیل بـود کـه بـه شیوة تصادفی سـاده از دانشـکده هـای مختلـف دانشـگاه انتخاب شدند. ابـزار پـژوهش شـامل مقیـاس خطر پـذیری جوانـان ایرانـی (زاده محمـدی و حمـدآبادی،1390) ،‌ مقیاس هیجان طلبی زاکـــرمن و مقیاس خودکارآمدی شوارتز(1995)‌ بود.داده ها با استفاده از نرم افزار spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصـل از ضـــریب همبســـتگی پیرســـون نشـــان داد که احساسات خودکارآمدی (38/0) و هیجان خواهی (32/0) با گرایش به رفتارهای ریسک پذیر رابطه معنادار دارد( 01/0P<).همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که احساسات خودکارآمدی 35 درصد از واریانس مربوط به گرایش به رفتارهای ریسک پذیر و متغیر هیجان خواهی 41 درصد از واریانس مربوط به گرایش به رفتارهای ریسک پذیر را تبیین می کند (001/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Tendency to High Risk behaviors based on Emotion Seeking andSelf-Efficacy among Students

نویسندگان [English]

  • Parwin Betwaz 1
  • Abbas Abulqasemi 2
1 The author of the article, an MA. holder in general psychology, of Mohaghegh Ardebili University of Ardebil, Iran.
2 A faculty member of Gilan University, Gilan, Iran.
چکیده [English]

In his research, the author has aimed at the prediction of the inclination of university students to embark on risky behaviors for excitement and self-competence. This project is of a solidarity kind. The statistical society included all the bachelor students of Payam Nur University of Ardebil in 2015-2016 academic years. The samples were 290 students selected simply at random from different departments. The means of research included the measure for the risk of Iranian youths (Muhammadizadah and Ahmandabadi 1390), the measure of excitement of Zukerman, and the measure of self-competence of Schwartz (1995).
The outcome of Pierson’s multiplier of solidarity suggested that the feeling of selfcompetence 0/38 and excitement 0/32 have a meaningful relation to risky behavior (P<0/01). The step by step regression analysis suggested that the feeling of selfcompetence explains 35 percent of the variance and the non-deterring of the elements of excitement explains 41percent of the variance of the inclination towards risky behaviors (P<0/001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risky behaviors
  • the feelings of self-competence
  • seeking for excitement