پیش‌بینی بهباشی روان‌شناختی و شادکامی براساس سبک زندگی اسلامی با کنترل عوامل شخصیتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

سبک زندگی اسلامی و صفات شخصیتی نقش عمده‌ای در بهباشی روان‌شناختی و شادکامی ایفا می‌کنند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک زندگی اسلامی و پنج عامل بزرگ شخصیت در بهباشی روان‌شناختی و شادکامی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – هم‌بستگی است. جامعه پژوهش را دانشجویان و طلاب شهر قم تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 911 دانشجو و طلبه به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سبک زندگی اسلامی (ILST-75)، پنج عامل بزرگ شخصیت (Goldberg 1999)، بهباشی روان‌شناختی (Ryff 1995) و شادکامی- افسردگی (McGreal & Joseph 1993) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی اسلامی و خرده‌مقیاس‌های آن شامل اجتماعی، باور‌ها، عبادی، اخلاق، مالی، خانواده، سلامت، تفکر و علم، امنیتی و زمان‌شناسی با بهباشی روان‌شناختی و شادکامی رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین پنج عامل شخصیت با بهباشی روان‌شناختی و شادکامی نیز رابطه مثبت و معنادار دارند. یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که سبک زندگی اسلامی با کنترل عوامل شخصیتی، شادکامی و بهباشی روان‌شناختی را پیش‌بینی کند؛ بنابراین تقویت سبک زندگی اسلامی می‌تواند موجب تقویت و افزایش شادکامی و بهباشی روان‌شناختی در افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Psychological Wellbeing and happiness in the Light of Islamic Lifestyle through the Management of Personality Traits

نویسنده [English]

  • Amin Rahmati
چکیده [English]

    The Islamic lifestyle and personality traits play a major role in the psychological wellbeing and happiness. In his research here, the author has studied the role of Islamic lifestyle and five key personality traits in the psychological wellbeing and happiness. His method is descriptive-solidarity. The society of research comprises both seminary and university students of Qom city who as the sample of 911 students filled out the forms of Islamic lifestyle questionnaires (ILST-75), five key personality traits (Goldberg, 1999), psychological wellbeing (Ryff 1995), depression-happiness (Joseph and McGreal, 1995). The research findings proved that the Islamic lifestyle and its minor standards including society, beliefs, acts of worship, morality, finance, family, health, knowledge and thinking, security and punctuality have a positive and meaningful relation to psychological wellbeing and happiness. The five personality traits have a positive and meaningful relation to psychological wellbeing and happiness, too. Another finding shows that through the Islamic lifestyle along with the controlling factors of personality, one can predict one’s psychological wellbeing and happiness. As a result, strengthening the Islamic lifestyle may go to strengthen and intensify the happiness and psychological wellbeing of every individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Islamic lifestyle
  • personality traits
  • psychological wellbeing
  • happiness