مقایسه تاثیر دو رویکرد درمان یکپارچه توحیدی و رویکرد هیجان مدار بر بهبود احساسات مثبت زنان متاهل نسبت به همسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 مشاور، مرکز مشاوره آموزش و پرورش نقده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی با رویکرد یکپارچه توحیدی و درمان هیجان‌مدار بر بهبود احساس مثبت زنان متاهل نسبت به همسران‌شان انجام گرفت. روش: طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری 3 ماهه بود. نمونه پژوهشی را 45 نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده پیوند انجمن اولیاء و مربیان شهرستان نقده تشکیل می‌دادند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با گمارش تصادفی در سه گروه 15 نفره درمان یکپارچه توحیدی، هیجان‌مدار و گواه جای گرفته بودند. سپس اعضای گروه‌های آزمایشی در جلسات گروه درمانی شرکت کردند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه احساسات مثبت به همسر بود که طی سه نوبت در قبل، بعد و سه ماه پس از پایان مداخله اجرا شد. یافته‌ها: تحلیل واریانس دو راهه نشان داد میزان احساسات مثبت اعضای هر دو گروه‌ آزمایشی نسبت به همسران‌شان به طورمعناداری افزایش یافته است (01/0>p). نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان ادعا کرد که درمان یکپارچه توحیدی دست‌کم به ‌اندازه درمان هیجان مدار می‌تواند احساس مثبت زنان متاهل نسبت به همسر‌شان را بهبود ‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of monotheistic integrated therapy and emotion-oriented therapy on positive feelings towards the spouse in married women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Sharifinia 1
  • morad chopanisouri 2
1 Department of Psychology, Research Institute, Huzah and University
2 Consultant, Naghadeh Education Counseling Center
چکیده [English]

Objective of the present study was to compare the effectiveness of integrated monotheistic group therapy and emotion therapy on improving the positive feelings of married women towards their husbands. Method: The research design was quasi-experimental with pre-test, post-test and 3-month follow-up The sample consisted of 45 married women who referred to the Family Counseling Center of the Association of Parents and Educators of Naqadeh city, which were selected by available sampling method and were randomly assigned to three groups of integrated monotheistic treatment, emotional treatment and control. Then, the members of the two experimental groups participated in group therapy sessions. The measuring instrument was a positive feelings questionnaire to the spouse, It was performed three times before, after and three months after the end of the intervention. Findings: Two-way analysis of variance showed that the positive feelings of both experimental groups towards their spouses increased significantly (p <0.01). Conclusion: It can be argued that integrated monotheistic therapy improves the positive feelings of married women towards their husbands, at least as much as the emotional therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive emotions
  • Monotheistic Integrated approach
  • Emotion-oriented approach
  • Group therapy
  • Married women