رابطه سبک زندگی اسلامی با صبر در جوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مطالعات حقوق خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(ع)، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی همبستگی کانونی سبک زندگی اسلامی با صبر در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر انجام شد. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود که 316 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها: پرسش‌نامه سبک زندگی کاویانی و پرسش‌نامه صبر خرمایی بود. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی و با نرم‌افزار SPSS. 26 تحلیل شدند. یافته‌‌ها نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی با صبر رابطه مثبت معنادار وجود دارد. واریانس مشترک سبک زندگی اسلامی و صبر 15 درصد بود. همچنین در تابع سبک زندگی اسلامی زیر مؤلفۀ عبادی و باور ها بیشترین وزن یا اهمیت را در همبستگی کانونی داشته است. بر این اساس به نظر می‌ رسد سبک زندگی اسلامی می‌‌تواند تأثیرات نسبتاً پایداری بر صبر و بردباری در جوانان بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between Islamic lifestyle and patience in young people

نویسندگان [English]

  • afsoon mollazadehnooran 1
  • mehrangiz shoakazemi 2
1 PhD student in family law studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of investigating the focal correlation of Islamic lifestyle with patience in the students of Payam Noor University in Islamshahr . The method of descriptive- correlation study was that 316 students of Payam Noor Islamshahr University were selected by simple random. Data collection tools were Kaviani's lifestyle questionnaire and Sabr Kharmai's questionnaire. Data with Pearson correlation coefficient and focal correlation and with SPSS software . 26 were analyzed. The findings showed that there is a significant positive rel ationship between Islamic lifestyle and patience . The common variance of Islamic lifestyle and patience was 15%. Also, in the function of Islamic lifestyle, the sub-component of worship and beliefs had the most weight or importance in focal correlation . Based on this, it seems that the Islamic lifestyle can have relatively stable effects on patience and tolerance in young people.
Keywords: Islamic lifestyle, patience, tolerance, youth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifestyle
  • patience
  • tolerance
  • youth
  • lifestyle