رابطه سبک زندگی اسلامی با صبر در جوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مطالعات حقوق خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(ع)، تهران، ایران.

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی کانونی سبک زندگی اسلامی با صبر در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر انجام شده است. روش مطالعه توصیفی- همبستگی است که ۳۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سبک زندگی کاویانی و پرسشنامه صبر خرمایی است. داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی و با نرم‌افزار SPSS.26 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد میان سبک زندگی اسلامی و صبر، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در این پژوهش واریانس مشترک سبک زندگی اسلامی و صبر ۱۵% شده و در تابع سبک زندگی اسلامی، زیرمؤلفة عبادی و باورها بیشترین وزن یا اهمیت را در همبستگی کانونی داشته است. به نظر می‌رسد سبک زندگی اسلامی تأثیری نسبتاً پایدار بر صبر و بردباری جوانان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Islamic Lifestyle and Patience in Youths

نویسندگان [English]

 • afsoon mollazadehnooran 1
 • mehrangiz shoakazemi 2
1 PhD student in family law studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of examining focal correlation between Islamic lifestyle and patience in the students of the Payam-e Nur University, Islamshahr, Iran. It was a descriptive correlational research, where a total of 316 students were selected through a simple random sampling technique. The data were collected through Kaviani lifestyle questionnaire and Khormayi patience questionnaire, and analyzed through Pierson correlation coefficient and focal correlation, using SPSS.26. The findings showed that there is a significant positive correlation between Islamic lifestyle and patience. The common variance between Islamic lifestyle and patience was 15 percent. Furthermore, in the function ‘Islamic lifestyle’ the sub-component ‘worshipping and beliefs’ had the greatest weight or importance in the focal correlation. Therefore, it seems that Islamic lifestyle can have a relatively constant impact on youths’ patience and endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • patience
 • endurance
 • youths
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه، حکمت ۸۲ و ۱۵۳.
 3. ام رابین، دیماتئو. ۱۳۹۸. روان‌شناسی سلامت. ترجمه محمد کاویانی تهران: سمت.
 4. حقیقت‌پور، ظریفه، مجتبی طغیانی، و زهرا ماهر. ۱۳۹۸. پیش‌بینی امید، قدردانی و رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی. معارف قرآن و عترت ۵ (۱۰): ‌۷۱-۹۲.
 5. حسن‌پور، امین ۱۳۹۱. بررسی رابطه دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان. روان‌شناسی افراد استثنایی ۲ (۶): ۱-۲۰.
 6. حسین زاده، علی، فریبرز صدیقی ارفعی، علی یزدخواستی، و محمد نورمحمدی نجف آبادی. ۱۳۹۵. رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان و میزان تاب‌آوری دانشجویان دانشگاه کاشان. روان‌شناسی و دین ۹(۱). پیاپی ۳۳.
 7. حسین ثابت، فریـده. ۱۳۸۷. اثربخشـی آمـوزش صـبر بـر اضـطراب، افسـردگی و شـادکامی. دوفصلنامة مطالعات اسلام و روان‌شناسی .
 8. خرمـایی، فرهـاد، اعظـم فرمـانی، و اسـماعیل سـلطانی. ۱۳۹۳. سـاخت و بررسـی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس صبر. اندازه‌گیری تربیتی ۵ (۱۷): ۸۳-۱۰۰.
 9. خارستانی، اسماعیل، و فاطمه سیفی. ۱۳۹۸. جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی و ایجاد حیات طیبه از منظر قران کریم. فصلنامه تخصصی مطالعات قران و حدیث سفینه ۱۶ (۶۲): ۱۲۰-۹۸۹.
 10. سلم‌آبادی، مجتبی، کیومرث فرهبخش، شادی ذوالفقاری، و میثم صادقی. ۱۳۹۴. بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه بیرجند. دین و سلامت۲ (۱): ۱-۱۰.
 11. شمشیری، بابک، و علی شیروانی شیری. ۱۳۹۰. مفهوم صبر در قرآن و دلالت‌های فلسفی و تربیتی آن. مجله تربیت اسلامی ۶ (۱۳): ۷۹-۹۸.
 12.  شریعتی، سیدصدرالدین. ۱۳۹۳. درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی ۴ (۱۳): ۱- ۱۰.
 13. قدم‌پور، عزت‌الله، محبوبه ملکی، نسرین السادات حسینی، رمقانی سیده، خدیجه مرادیانی گیزه رود، محمد قلی‌پور. ۱۳۹۹. بررسی اثربخشی گروه‌درمانی معنوی بر مؤلفه‌های صبر و علائم اضطراب در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با رویکرد اسلامی. روان‌شناسی و دین ۱۳ (۳). پیاپی ۵۱.
 14. فاضل قانع، حمید. ۱۳۹۱. سبک زندگی دینی و نقش آن در کار و فعالیت جوانان. فصلنامه جوان و رسانه ۶: ۳۶-۶۶.
 15. صحراگرد، عارفه؛ فریبا حیدری، و لیلا دباشی، نویسنده مسئول: شمسیان، محمد. ۱۳۹۸. اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر شادکامی و امید به زندگی در زنان خانه‌دار شهرستان یزد. روان‌شناسی و علوم رفتاری ایران ۱۹ (۲): ۱۲۴-۱۳۲.
 16. کاویانی، محمد. ۱۳۹۰. کمّی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. روان‌شناسی و دین ۴ (۲): ۲۷-۴۴.
 17. جرالد، کری. ۱۳۹۱. نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ارسباران.
 18. گشنوئی، نجمه. ۱۳۹۸. نقش پنج عامل شخصیت در پیش‌بینی مؤلفه‌های امید و صبر در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر حاجی‌آباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس.
 19. . ۱۳۹۴. منتخب میزان الحکمه. مترجم حمیدرضا شیخی. تهران: دارالحدیث.
 20. نیکوکار، غلامحسین، علی‌رضا خیری محمد تابان، و فریده صیدی، ۱۳۹۳. تأثیر سبک زندگی بر موفقیت تحصیلی. مدیریت اسلامی ۲۲ (۱): ۱۹۷-۲۱۱.
 21. یاریان، سجاد، نویسنده: عامری، نازنین فاطمه. ۱۳۹۸. تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده. سبک زندگی اسلامی با محوریت ۳ (۳): ۲۲- ۲۷.
 22. یوسفی، علی، عاطفه باقریان، و مینا شجاعی. ۱۳۹۳. منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی در پژوهش‌های اجتماعی. علوم اجتماعی ۱۱ (۲): ۲۰۷-۲۳۳.

 

 

 1. Behere, P. B., Das, A., Yadav, R., and Behere, A. P. 2013. Religion and mental health. Indian journal of psychiatry 55(2), S187.‌
 2. Bülbül, A. E., and Izgar, G. 2017. Effects of the Patience Training Program on Patience and Well-Being Levels of University Students. Journal of Education and Training Studies 6(1): 159-168.
 3. Fischer, P., Amy, L., Nilüfer, A., Dieter Frey, and S. Haslam, A. 2010. The Relationship Between Religious Identity and Preferred Coping Strategies: An Examination of the Relative Importance of Interpersonal and Intrapersonal Coping Muslim and Christian Faiths Review of General Psychology 14, (4): 365-381.
 4. Francesco, Chirico. 2016. Religious belief and mental health in lay and consecrated Italian teachers. Journal of religion and health: 1-13.
 5. Holder, M. D., Coleman, B., and Wallace, J.M. 2010. Spirituality, Religiousness, and Happiness in Children Aged 8–12 Years. Journal of Happiness Studies 11(2): 131-150.
 6. Headey, B., Schupp, J., Tucci, I., and Wagner, G.G. 2010. Authentic Happiness Theory Supported by Impact of Religion on Life Satisfaction: A Longitudinal Analysis with Data for Germany.The Journal of Positive Psychology 1(73).
 7. Renate Ysseldyk, S., Alexander Haslam, and Thomas A. Morton. 2016. Stairway to heaven? (Ir) religious identity moderates the effects of immersion in religious spaces on self-esteem and self-perceived physical health. Jornal of environment psychology 47: 14-21.
 8. Snyder, C. R. 2005. Measuring hope in children. In What do children need to flourish?, Springer, Boston: MA, pp61-73.
 9. Yousofi A, Bagheriyan A, and Shojaee M. 2015. The Logic and Use of Canonical Correlation Analysis in Social Researches. Journal of Social Sciences, 11(2): 207-233 (in Persian).
 10. Cohen, J. 1992. A power primer. Psychological bulletin, 112(1): 155-159.
 11. Garson, G. D. 2015. GLM multivariate, MANOVA & canonical correlation. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.
 12. Hardoon, D. R., Szedmak, S., and Shawe-Taylor, J. 2004. Canonical correlation analysis: An overview with application to learning methods. Neural computation, 16(12): 2639-2664.
 13. Meyers, L. S., Gamst, G., and Guarino, A. J. 2016. Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publications.
 14. Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., and Wasserman, W. 1996. Applied linear statistical models Chicago: Irwin, Vol. 4, p318.
 15. Schumacker, R. E., and Lomax, R. G. 2012. A beginner's guide to structural equation modeling. Routledge.
 16. Stevens, J. P. 2012. Applied multivariate statistics for the social sciences. Routledge.