نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق زناشویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

سبک زندگی اسلامی، خانواده‌‌محور است و استحکام عشق در رابطۀ زناشویی، اصلی مهم در پایداری خانواده است. ازاین‌‌رو پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق در زندگی زناشویی صورت گرفته است. پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار پژوهش ترکیبی از پرسشنامۀ استاندارد عشق استرنبرگ (۱۹۸۹) و پرسشنامه محقق ساختۀ سنجش نظم در رابطۀ زوجین بوده است. جامعۀ آماری شامل تمامی زنان و مردان متأهل شهر تهران بوده که از بین آنان ۳۸۴ نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ایِ چندمرحله‌‌ای انتخاب شده‌‌اند. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌‌افزار SPSS ۲۶ استفاده شده است. نتایج رگرسیون چند متغیر نشان داد که ۵۹درصد از کل تغییرات استحکام عشق زناشویی از بین چهار مؤلفۀ نظم خرد به ترتیب توسط سه مؤلفۀ همدلی، هم‌‌فکری و همگامی مشترک در رابطۀ زوجین پیش‌‌بینی می‌‌شود و مؤلفۀ هم‌‌بختی مشترک در پیش‌‌بینی تغییرات عشق نقشی نداشته است. بنابراین برای کاهش آسیب‌‌های خانواده از جمله طلاق و روابط فرازناشویی، سیاست‌‌گذاران، برنامه‌‌ریزان و هم‌‌چنین مشاوران خانواده در ارائۀ برنامه‌‌های آموزشی و درمانی، با تمرکز بر افزایش هم‌‌فکری، همگامی و همدلی همسران در خانواده، می‌‌توانند زمینۀ استحکام عشق زناشویی را فراهم سازند و از این طریق با افزایش صمیمیت، شور و تعهد در رابطۀ همسران به تحکیم و تعالی خانواده کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Order in Stabilization of Conjugal Love

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Zarean
 • Shohre Rowshani
Corresponding author, Assistant Professor of Department of Social Science and Development Studies, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran: m.zarean@alzahra.ac.ir
چکیده [English]

Islamic lifestyle is family-oriented, and stability of love in conjugal relationship is an important principle in family’s stability. For this reason, the present study has been conducted using the correlational method with the aim of researching into the role of order in couples’ relationships in the stability of conjugal love. The research instrument is a combination of Sternberg’s Triangular Love Scale (1989), and researcher-made questionnaire measuring order in couples’ relationships. The statistical population includes all married women and men in the city of Tehran, of which 384 individuals were selected based on Cochran formula and through multistage cluster sampling. The SPSS 26 Software was used to analyze the data. The results of multivariable regression showed that 59% of all the alterations in the stability of conjugal love are predicted by three out of four components of micro order, namely, congeniality, being likeminded, and being in step with one another. The component ‘having the same fortune’ has not had a role in predicting alterations in love. Therefore, to mitigate family problems, including divorce and infidelity, policy and plan makers and family counselors, can, in presenting their educational and medical plans, lay the ground for the stability of conjugal love through focusing on increasing couples’ being likeminded, being in step with one another, and congeniality, thereby helping the stability and excellence of family through increasing intimacy, libido, and commitment in the husband and wife relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • congeniality
 • being in step with one another
 • micro order
 • love
 • marital relationship
 • lifestyle
 1. آزاد، عباس، و حمید رفیعی‌هنر. ۱۳۹۶. رابطه بین مؤلفه‌‌های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ. پژوهشنامه سبک زندگی ۳ (۴): ۲۵-۵۱.
 2. اسکافی، مریم، و حمید مسعودی. ۱۳۹۵. اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه‌ساز طلاق به واسطه کشمکش موردی: فرزندان شاهد مشهد. مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان ۱۱ (۱): ۶۴-۸۴.
 3. استیل، لیز، و وارن کید. ۱۳۸۸. جامعه‌‌شناسی مهارتی خانواده. ترجمۀ فریبا سیدان و افسانه کمالی، تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء؟سها؟.
 4. بستان، حسین. ۱۳۹۸. جامعه‌‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 5. پروین، ستار، مریم داودی، و فریبرز محمدی. ۱۳۹۱. عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده‌‌های تهرانی. مطالعات راهبردی زنان ۵۶: ۱۱۹- ۱۵۴.
 6. چلبی، مسعود. ۱۳۹۵. جامعه‌‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: نی.
 7. روزبهانی، توران. ۱۳۷۸. نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده). پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا؟سها؟.
 8. سانتراک، جان دبلیو. ۱۳۹۷. زمینۀ روانشناسی. ترجمۀ مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.
 9. عباسی، محمدباقر، صدیقه امیدوار شلمانی، و محدثه صفاکیش. ۱۴۰۰. سالنامۀ آمارهای جمعیتی ۱۳۹۹. تهران: انتشارات سازمان ثبت احوال کشور.
 10. غضنفری، فیروزه. ۱۳۸۹. رابطۀ الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان. اصول بهداشت روانی ۱۲ (۲): ۴۹۵-۴۸۸.
 11. نادری، فرح، علیرضا حیدریی، و زینب حسین‌‌زاده مالکی. ۱۳۸۸. رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه‌‌های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز. زن و فرهنگ ۱ (۱): ۲۸-۴۵.
 12. نصیری، ولی‌‌الله، رحیم دهقان سیمکانی، صدرالله حجازی، و علی نصیری. ۱۳۹۵. مؤلفه‌‌های بنیادین در سبک زندگی اسلامی. فرهنگ مردم ایران ۴۵ و ۴۶: ۱۵۹-۱۷۸.
 13. هاشمی، سیده فاطمه، و محمدجواد اصغری ابراهیم آباد. ۱۳۹۵. نقش سواد عاطفی در پیش‌‌بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض. آموزش، مشاوره و روان‌‌درمانی ۵ (۱۷): ۵۹- ۷۲.
 14. هدایت‌‌نیا، فرج‌‌الله. ۱۴۰۰. خانواده، محور سبک زندگی اسلامی. پاسدار اسلام ۴۰ (۴۷۰-۴۶۹): ۶۴-۶۵.
 15. Harvey, John H., and Ann L. Weber. 2002. «Odyssey of the heart: Close relationships in the 21st century". Psychology Press.
 16. Jackson, Todd, Hong Chen, Cheng Guo, and Xiao Gao. 2006. «Stories we love by: Conceptions of love among couples from the People's Republic of China and the United States.” Journal of Cross-Cultural Psychology 37 (4): 446-464.
 17. Jonason, Peter K., Abigail H. Lowder, and Virgil Zeigler-Hill. 2020. «The mania and ludus love styles are central to pathological personality traits.” Personality and Individual Differences 165: 110159.
 18. Neto, Félix. «Gender Differences in Estimates of Love Styles for Self and Others.” Sexuality & Culture: 1-14.
 19. Olson, David H., and Defrain, John. 2006. marriage and families. New York: Mc Graw Hill.
 20. Rusbult, Caryl E., Madoka Kumashiro, Michael K. Coolsen, and Jeffrey L. Kirchner. 2004. «Interdependence, closeness, and relationships.” In Handbook of closeness and intimacy, pp. 147-172. Psychology Press