سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت گرا در دانشگاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت‌گرا در دانشگاه‌‌های خراسان شمالی می‌پردازد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش متخصصان و اساتید علوم تربیتی، مدیریت و الهیات بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس معیار اشباع نظری، انتخاب شدند. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد نشان داد که سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت‌گرا در دانشگاه، در بعد فردی (شامل مؤلفه‌های اصول‌ اخلاقی، اصول ‌اعتقادی، ویژگی ‌رفتاری و شخصیتی ‌کارکنان)، در بعد سازمانی (شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی، امنیت ‌شغلی، عدالت‌محوری)، در بعد مدیریتی (شامل مؤلفه‌های اخلاق‌مداری، تفویض ‌اختیار)، در بعد گروهی (شامل مؤلفه‌های هدف ‌مشترک، اخلاق ‌اجتماعی) و در بعد محیطی (شامل مؤلفه‌های سیاست و اقتصاد) می باشند. محوریت قرار دادن معنویت در دانشگاه زمینه انسجام بیشترکارکنان و پاسخگویی اثربخش آنان به الزامات محیط سازمانی و ظهور جامعه ای سالم را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational lifestyle with the approach of identifying the components of the spiritualist organization in the university

نویسندگان [English]

 • Zainab Rostami 1
 • Roya Afrasiabi 2
 • Mahbubeh Soleimanpur Omran 3
1 PhD Student, Education Management, Faculty of Human Sciences, Bojnurd Islamic Azad University, Iran.
2 Correspondent Author, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Human Sciences, Bojnurd Islamic Azad University, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Human Sciences, Bojnurd Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

This article examines the organizational lifestyle with the approach of identifying the components of the spiritualist organization in the universities of North Khorasan. The research method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data type. The statistical population of the study was specialists and professors of educational sciences, management and theology who were selected by purposive sampling method based on theoretical saturation criteria. The results of the research findings with the Grand theory approach showed that the organizational lifestyle with the approach of identifying the components of the spiritualist organization in the university, in the individual dimension (including the components of ethical principles, beliefs, behavioral characteristics and personality of employees) , In the organizational dimension (including the components of organizational culture, job security, justice-oriented), in the managerial dimension (including the components of ethics, delegation), in the group dimension (including the components of the common goal, social ethics) and in the environmental dimension (including components of politics and economics). The centrality of spirituality in the university provides the basis for greater cohesion of employees and their effective response to the requirements of the organizational environment and the emergence of a healthy society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Lifestyle"
 • " Spirituality"
 • "Spiritualist Organization"
 • ""
 • "University"
 1. آتشین‌صدف، علیرضا.1391. معنا‌گرایی و معنویت در پدیده‌های فراروانشناختی. مطالعات معنوی، پیاپی 3.
 2. بهشتی‌فر، ملیکه. مهدی حاجیان نصرت . 1397. اولویت‌بندی عوامل موثر بر معنویت در محیط کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران . مجله پیاورد سلامت، سال دوازدهم ،شماره ۴ ، 260-272.
 3. جعفری شورگل، سکینه .1392. تاملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسلامی. مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی. سال دوم. شماره 3. 179-200.
 4. حسنی، محمد‌حسین. محمد‌سعید ذکایی. ابوتراب طالبی و علی انتظاری. 1396. مفهوم‌سازی سبک زندگی فرهنگی .جامعه‌پژوهی فرهنگی.8 (1). 45-23.
 5. زارع‌نژاد، علیرضا .1392، رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
 6. شرف‌الدین، سید حسین.۱۳۹۶. سبک زندگی با رویکرد معنوی. دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش‌نامه سبک زندگی. سال سوم .شماره 4. 73-97.
 7. شیری، اردشیر. نصراللهی وسطی، سیمین. 1396. تاثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی تبیین نقش معنویت در محیط کار. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره ۲۶ .شماره ۸۴ .33-52.
 8. قاسمی‌زاد ، علیرضا. سلامی، نازنین. 1398. چارچوب مناسب برای سنجش معنویت محیط کار بر اساس آموزه‌های ایرانی و اسلامی در مراکز آموزش عالی ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دوره 10 ،شماره 38، 155-178.
 9. قنبری، سیروس. کریمی، ایمان.1395. مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج‌البلاغه. پژوهش‌نامه نهج البلاغه. شماره13. 99-119.
 10. معروفی، یحیی و کرمی، زهرا. 1392. برنامه درسی معنوی، چیستی و چرایی. مجموعه چکیده مقالات چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی.
 11. منصوری لطفعلی، عقیل. شریفی، اصغر و ایمانی، محمد تقی.1399. شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در دانشگاه‌های علمی کاربردی استان تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی . شماره 50 . 495 - 507 .
 12. نقوی ،سید علی. میر محمد اسعدی و سید حبیب الله میرغفوری. 1396. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی معنویت سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهر یزد. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ،دوره 23 ،پاییز 1396 ،شماره 3 ، 299-319.

 

 1. Ashmos ,D.P.& D. Duchon . (2000). Spirituality artwork: A Conceptualization and Measure, Journal of Management Inquiry, 9 (2), 134- 46.
 2. Bella, RL, Osvaldo LQ, Fernando TF, Marlene JS. (2018). Workplace Spirituality: Sustainable Work Experience from a Human Factors Perspective, Sustainability, Vol.10,No.1887; PP.1-13.
 3. Garcia-Zamor, J.(2003),‘Workplace Spirituality and Organizational Performance’, Public Administration Review 63(3), 355–363.
 4. Gaspary, E., Gilnei Luiz de, M., & Wegner, D. (2018). How does the organizational structure influence a work environment for innovation? International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 22(3), 175-190.
 5. Jurkiewicz, C. L., & Giacalone, R. A. (2004). A values framework for measuring the impact of workplace spirituality on organizational performance, Journal of Business Ethics, 49(2), 129–142.
 6. Koessel, K.C. (2011). The Relationship Between Spirituality and Personality. America: Western Michigan University.
 7. Morrison, M. (2006). The international business environment: Global and Local marketplace in a changing World. 2nd Edition, Palgrave Macmillan.
 8. Mukherjee, Subhadeep and Bhattacharjee, Soumendra and Singha, Seema (2016) Workplace Spirituality: A Paradigm Shift to Ethics from Business. IOSR Journal of Business and Management, e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319–7668.
 9. Premo, W., Andrews, H.R. (2010). Organizational lifestyle analysis tools. Journal of Individua Psychology, 66(4), 482-497.
 10. Rocha ,Raysa Geaquinto.(2020) .Organizational Spirituality: Concept and Perspectives. Journal of Business Ethics:1-12 .
 11. Rooprai, Y. K. (2010). A Model of Workplace Spirituality Leading Towards Spiritual Organization. Delhi: International Conference on Value-based Management.
 12. Shukla ,Ajay & Singh, Yashaswi (2018). Workplace Spirituality: A New Dimension in UnderstandingEmployees Behaviour. International Journal of Arts, Humanities and Management Studies .Volume 04, No. 01.
 13. Tourish, D , Tourish, N,(2010), Spirituality at Work, and its Implications for Leadership and Followership :A Post-structuralist Perspective ,Vol 6(2):PP, 207–224
 14. Van der Walt, F. (2018). Workplace spirituality, work engagement and thriving at work. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 44(0), a1457.
 15. Whalen, S., & Laminin, M. (2015). Consumption, lifestyle and social movements International Journal of Consumer Studies, 39(5), 397-403.