صفحات نخست، شناسنامه علمی، مجوز و فهرست مقالات

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

صفحات نخست، شناسنامه علمی، مجوز و فهرست مقالات

براســاس مجــوز شــماره 11045 و جلسـه مـورخ 96/12/06 شـورای اعطـای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی شــورای عالــی حوزه‌هــای علمیــه، درجــه «علمــی ـ پژوهشــی» از شــماره 5 بــه دوفصل‌نامــه «پژوهش‌نامــه ســبک زندگــی» اعطــا شــد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۲۵ مورخ ۸۷/۳/۲۱: «مصوبات شورای عالی حوزه‌ علمیه‌ قم در خصوص اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه‌، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد.»