عوامل مؤثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.

2 دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر گزینش سبک زندگی سالم و ناسالم جوانان شهر کرمانشاه را در چارچوب نظام ارزشی اسلامی-ایرانی و در پرتو یک دیدگاه نظری ترکیبی مشتمل بر آرای گیدنز، بوردیو، رایزمن و دیوید چنی، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت پیمایش بوده که در جامعه آماری جوانان 15 تا 29 ساله انجام شده و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری، تحلیلِ توصیفی و تبیینی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند اگر سبک زندگی را در یک طیف ده‌نمره‌ای از سالم به ناسالم در نظر بگیریم، بیشتر افراد در نیمه‌ی سالم طیف قرار می‌گیرند. تبیین عوامل مؤثر بر گزینش نوع سبک زندگی نشان داد که متغیرهای دین‌داری، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، گروه مرجع، سن و تأهل بر تغییرات سبک زندگی تأثیرگذار بوده‌اند. نتایج، بیانگر آسیب‌های اندکی در سبک زندگی جوانان است که پیشنهاد تئوریک پژوهش مبتنی بر پیشگیری از آسیب‌های سبک زندگی و ارتقاء جنبه‌های سالم آن در چارچوب نظام ارزشی جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths (A case study: Kirmanshah youths

نویسندگان [English]

 • Jamal Abdullahpur 1
 • Muhammadaziz Ahmadi 2
 • Murtiza Sa’idian 3
 • Hidayat Hatami 4
1 An assistant professor of the research group of management and sociology at The Research Institute of Power, Tehran, Iran.
2 A PhD. holder of sociology, Tehran University, Tehran, Iran.
3 A PhD. Student of sociology, and assistant professor of sociology group at Payam Nur University, Tehran, Iran.
4 A PhD. Student of international economy at Azad Islamic University, Iran.
چکیده [English]

    In what follows, the author has examined the impressive factors on Kirmanshah youths in choosing the sound or unsound lifestyle in the framework of the Iranian-Islamic system of values and in the light of the jointly theoretical views of Giddens, Bourdieu, Riesman and David Chennai.
    The method of survey is used for the collection of data in the statistical population of the youths between 15 and 29, and those data are analyzed and described through statistical methods. Findings shows that if we consider the lifestyle within a spectrum of 10 scores from sound to unsound, most of the people fall under the sound half of the spectrum. The analysis demonstrates the role of the impressive factors on the changing of lifestyle such as variables of religiosity, economic capital, social capital, the reference group, age, and marital status. The result shows some harm in the youth lifestyle. It is theoretically suggested that we prevent those harm of lifestyle improving its sound aspects within the framework of the system of social values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sound and unsound lifestyle
 • changing of the reference group
 • religiosity
 • the system of Iranian-Islamic values
 1. بوردیو، پی یر. نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه مرتضی مردیها. 1381. تهران: انتشارات نقش و نگار.
 2. بوردیو، پی یر. تمایز. ترجمه حسن چاوشیان. 1393. تهران: نشر ثالث.
 3. تنهایی، ابوالحسن و شمسی خرمی. 1388. «باورهای دینی و سبک زندگی». فصلنامه پژوهش اجتماعی 3(6).
 4. چاوشیان، حسن. 1381. سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب کالاهای ذوقی به‌عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته. رساله دکتری جامعه‌شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 5. د واس. دی. ای. پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. 1383. چاپ پنجم. تهران: نشر نی.
 6. دادگران، سید محمد. 1384. مبانی ارتباط‌جمعی. تهران: مروارید و فیروزه.
 7. ذکایی، محمدسعید. 1386. جامعه‌شناسی جوانان ایران. تهران: انتشارات آگه.
 8. ذکایی، محمدسعید. 1391.‌ فراغت، مصرف و جامعه؛ گفتارهایی انتقادی. تهران: نشر تیسا.
 9. رابرتسون، یان. درآمدی بر جامعه. ترجمه حسین بهروان. 1374. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 10. رفعت‌جاه، مریم. 1387. تأملی در هویت زن ایرانی. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 11. عبداله‌پور، جمال. 1393. طرح پژوهشی آسیب‌شناسی سبک زندگی جوانان کرمانشاه و راهکارهای اصلاح آن. استانداری کرمانشاه. دفتر آموزش و پژوهش.
 12. فاضلی، محمد. 1382. مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
 13. فرقانی، محمدمهدی و زهرا گنجه‌لوپور. 1392. «تأثیر تجمل‌گرایی در سریال‌های تلویزیونی بر اقتصاد خانواده». مجموعه مقالات همایش ملی آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی. جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی.
 14. گیدنز، آنتونی. تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. 1378. تهران: نشر نی.
 15. مجدی و همکاران. 1389. «سبک زندگی جوانان شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین». مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
 16. مرادی، سجاد. 1387. تحلیل جامعه‌شناختی الگوهای مصرف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.‌ دانشگاه علامه طباطبائی.
 17. مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390. شهر کرمانشاه.
  1. هندری، لئویی. اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان. ترجمه مرتضی ملانظر و فرامرز ککولی دزفولی. 1381. تهران: نشر نسل سوم.
 18. وبلن، تورشتاین. نظریه طبقه تن‌آسا. ترجمه فرهنگ ارشاد. 1383. تهران: نشر نی.
 19. فتحی، سروش و مهدی مختارپور. 1393. «بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی». مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران 6(2).
 20. موسوی، یعقوب و طیبه احمدی. 1392. «تأثیر تبلیغات تجاری بر مصرف‌گرایی زنان شهر تهران». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی 1(4): 99-124.
 21. شالچی، وحید و محدثه ضیاچی. 1393. «تفاوت‌های نسلی در سبک زندگی، مطالعه موردی شهروندان منطقه یک تهران». فصلنامه توسعه اجتماعی-فرهنگی 3(1): 91-96.
 22. کوهی، کمال، محمد عباس‌زاده، و علی خواجه بی‌شک. 1393. «بررسی تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهر تبریز». پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 3(1): 79-92.
 23. Abel, Thomas, William C. Cockerham, and Steffen Nieman. 2000. "Acritical approach to lifestyle and health". London. New York: Routledge.
 24. Andrew K.G Tan and et al. 2011. "Socio demographic and health-lifestyle determinants of obesity risks in Malaysia". Journal of public health, -aph. Sage pub.com
 25. Leibowitz, Rebecca. 2011. Social class Background, Health Lifestyle and the college experience.
 26. Thompson, Craig J. 1996. "caring consumers: gender consumption meaning and juggling lifestyle". Journal of concumer research: 22.
 27. Connel, R. W. 1995. Masculinietis: Cambridge press.
 28. Hebdige, D. 1979. Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen.
 29. Johanson, T. and Migel, F. 1992. "Do the Right Thing;Lifestyle and Identity". in contemporary Youth culture". Malmo: Graphic systems.
 30. Michman, R. D. 1991. Lifestyle Market Segmentation. New York: Prager
 31. Dimarco, Nicholas. 2002. "lifestyle, work group structure, compatiability and job satisfaction". The Academy of Management Journal 18 (2): 313-322.
 32. Savage, M. and Barlow, J. 1992. Culture, consumption and lifestyle. London: Routledge.
 33. Simmel, G. 1969. “The Metropolitan and Mental Life”. in Richard Sennet (ed). Classic Essays on The Culture of Cities. New York: Meredith Corporation.