نقش میانجی تاب‌آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، موسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی مثبت، موسسه اخلاق و تربیت، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق، دانشگاه معارف، قم، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، فردوس، ایران

چکیده

رضایت از زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های روانی دارد. پژوهش‌هایی رابطه مثبت و معنادار سبک‌زندگی و رضایت از زندگی را نشان‌دادند. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی بود.
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شهر فردوس بود. بدین منظور 133 نفر از دانشجویان (98 پسر و 35 دختر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های رضایت از زندگی (دینر 1985)، تاب آوری خانواده (سیکسبی 2005) و سبک زندگی اسلامی (کاویانی 1388) را تکمیل کردند. در تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی،‌ و تحلیل مسیر براساس مدل بارون و کنی و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با سبک زندگی اسلامی (335/0) و با تاب‌آوری خانواده (437/0) رابطه مثبت و معنادار (001/0P<) دارد و تاب‌آوری خانواده رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی را واسطه‌گری کامل (207/0) می‌نماید.
سبک زندگی اسلامی از طریق افزایش تاب‌آوری خانواده بر رضایت از زندگی تأثیر دارد. تقویت سبک زندگی اسلامی در خانواده، با افزایش تاب‌آوری خانواده در برابر سختی‌ها، موجب افزایش رضایت از زندگی اعضای خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediational Role of Family Endurance in the relation of Islamic Lifestyle to the Satisfaction with Life

نویسندگان [English]

  • Muhammad Farhush 1
  • Husain Radmard 2
  • Sayyid Muhammadhasan MirMuhammadian 3
  • Zahra Palangi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Aims and Background: satisfaction with life plays a major role in the prevention of mental disorders. Some researches have proved the positive and meaningful ties between lifestyle and satisfaction with life. In what follows, the author goes to study the mediational role of family endurance in the relation between Islamic lifestyle and the satisfaction with life.
    Method and materials: samples of statistics have been chosen from among the university student of Fridous city. For that matter, 133 students (98 males and 35 females) were chosen who filled out the questionnaire of satisfaction with life (Diener 1985), endurance family (Sixsbey 2005) and Islamic lifestyle (Kaviani 2009). Solidarity methods have been used in the course of analyzing the data, and the analysis of the course has been carried out according to Baron and Kenny's model and software of spss24 and Amos24.
    Findings: the findings suggested that the satisfaction with life through the Islamic lifestyle (%335), and through family endurance (%437) have a meaningful and positive relation P< (0/001), and family endurance, and the relation of Islamic lifestyle and satisfaction with life are (0/207).
    Conclusion: through the increase of family endurance, Islamic lifestyle may have a good bearing upon the satisfaction with life. Strengthening the Islamic lifestyle in a family through the increase of family endurance against hardship increases the satisfaction with life for the members of that family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction with life
  • Islamic lifestyle
  • mediation of family endurance