بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان زنان هیأت علمی دانشگاه‌های شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات خانواده و زنان، دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سلامت روانی بخشی بسیار مهم در حیطه سلامت است. آمارها نشان می‌دهد که بیماری‌های جسمی و روانی باوجود دستیابی بشر به امکانات زیستی و رفاه بهتر، رو به افزایش است. به‌خاطر اهمیت سلامت روان زنان این قشر برای جامعه این پژوهش به بررسی سبک زندگی اسلامی و رابطه آن با بهداشت روانی زنان هیئت علمی دانشگاه‌های شهر تهران انجام پرداخته است. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که 110 نفر از زنان هیئت علمی به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی از 3 دانشگاه (شهید بهشتی، الزهرا (س) و تربیت مدرس) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه 1- سبک زندگی اسلامی کاویانی 2- سلامت عمومی گلدبرگ بود. آزمون‌های آماری مورد استفاده، آزمون همبستگی و رگرسیون بود. یافته‌ها نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و نمره سلامت روان زنان هیئت علمی با ضریب همبستگی 45/0- در سطح 01/0 رابطه منفی و معناداری (به‌دلیل شیوه نمره‌گذاری) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای سبک زندگی اسلامی 25 درصد توانایی پیش‌بینی سلامت روان را دارند و از بین شاخص‌های سبک زندگی اسلامی، دو شاخص اخلاقی و عبادی بیشترین تأثیر را بر سلامت روان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relation of the Islamic Lifestyle to the Mental Health of the Female Faculty Members in Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Shu’a’ Kazemi 2
  • Elaha Hejazi 3
1
2
3
چکیده [English]

   Psychological health is very important in the field of health. Statistics suggests that despite man’s access to developed equipment of life and better welfare, physical and mental disorders are getting worse. Due to the significance of women’s health for the society, this article studies the Islamic lifestyle and its relation to the mental health of female faculty members of Tehran universities. The method is descriptive of the solidarity type. As samples, 110 female faculty members have been chosen at random from the universities of Shahid Beheshti, al-Zahra, and Tarbiat Mudarres. For the collection of data, two questionnaires have been used: 1- the Islamic lifestyle of Kaviani, and 2- the general health of Goldberg. The statistics testing system has been used for the solidarity and regression testing.
    The findings suggested that there is a negative and meaningful relation between the Islamic lifestyle and the scores of the health of female faculty members through the solidarity coefficient %45 at the level of %01 (due to scoring). The results of the regression analysis suggested that the variants of Islamic lifestyle can %25 predict the mental health and out of the indexes of Islamic lifestyle morality and worship do the best on mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifestyle
  • mental health
  • Women
  • Faculty Members