سبک زندگی و سیره؛ تمایزات و اشتراک‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مفهوم سبک زندگی ازجمله مفاهیم جدیدی است که در حوزه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مطالعات فرهنگی به‌کار رفته است. دامنه به‌کارگیری این مفهوم تا بدان حدّ رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است. اصطلاح سبک زندگی، پیوند نزدیکی با مجموعه‌ای از مفاهیم دارد؛ نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت. مفهوم سبک زندگی از یک‌سو جزئی‌ترین رویدادهای مربوط به حیات بشر را شامل می‌شود و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را در برمی‌گیرد، لذا هم شامل است و هم عمیق.
سبک زندگی اسلامی را می‌توان به‌مثابه دانشی مستقل در نظر گرفت که با سیره نسبت‌ها و پیوندهایی دارد. این نسبت‌ها را می‌توان به‌صورت تمایزها و اشتراک‌ها در نظر گرفت. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای ـ اسنادی، درصدد است تمایزات این دو را استنباط کرده و ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle and conduct: differences and similarities

نویسنده [English]

  • Muhammadtaqi Fa’ali
چکیده [English]

Lifestyle is a new term frequently used in the fields of sociology, psychology, and cultural studies. The scope of application of this term today has gone far enough to replace many old terms and conceptions. As a technical term, lifestyle has a close tie with a set of concepts such as culture, society, mind, behavior, meaning, personality, environment, inheritance, need, taste, fashion, status, and tradition. The concept of lifestyle, from one side, encompasses the most detailed event of man’s life, and goes rooted deeply covering man’s entity, from another side; it is thus both encompassing and deep.
    We may consider the Islamic lifestyle as a separate discipline of knowledge having some relations to man’s line of conduct. Those relations can be taken into consideration as difference or similarities. In what follows, the author has gone to infer and propose those differences through some library-ascription method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • biography
  • line of conduct
  • moral dispositions of Holy Prophet (PBUH)
  • distortion
  • the aim of life
  • behavioral conduct