مقابله با ناملایمات زندگی: تبیین و بررسی نظریه مقابله دینی پارگامنت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

نقش نظام‌های معناده در ترسیم هدف زندگی و معنادهی به آن تردیدناپذیر است. آدمی در طول زندگی، به-ویژه در ناملایمات با اتکا به این چارچوب‌ها سعی در تحقق اهداف و حفظ معنای زندگی یا ایجاد تحول در آن دارد.
در همین راستا، کِنت پارگامنت با تلقی دین به مثابه تأمین‌کنندة معنا به طراحی نظریه مقابله دینی پرداخته است. او مقابله را فرایندی پیوسته در حال تغییر می‌داند که برای برطرف ساختن نیازهای موقعیتی یا شخصی به کار می‌رود. بر این اساس، در مقابله دینی هر رویدادی در پرتو امر قدسی تفسیر می‌شود. پارگامنت با پذیرش رابطۀ دو جانبۀ مقابلة دینی و غیردینی، معرفی سه الگوی مقابلة دینی و اذعان به ایجابی و منفی بودن این مقابله‌ها، مقیاسی با 21 گونه از اقدامات مقابلة دینی از طریق مصاحبه و مررو آثار به دست می‌دهد‌ و پنج کارکرد عمده برای آن برمی‌شمرد. بر اساس این مطالعات تجربی، تصویر فرد از خدا در گزینش نوع الگوی مقابله‌ای او اثرگذار است.
در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آراء، روش و پیامدهای عملی نظریه پارگامنت تبیین و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confronting the Vicissitudes of Life (the Study of Pargament's Theory of Religious Confrontation)

نویسندگان [English]

  • amir qorbani 1
  • Masud Azarbayejani 2
  • Mohammad Mahdi Alimardi 3
1 دانشجوی دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
2 دانشیار گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
3 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
چکیده [English]

    The role of meaningful systems in designing the goal and meaningfulness of life is undeniable. Confronting the vicissitudes of his lifetime and relying on some frameworks, man tries to create and maintain his goals and meaning of life and sometimes to even evolve them.  
    In this course of considering religion as the system providing the meaning of life, Kenneth Pargament has gone to suggest his theory of religious confrontation. He considers confrontation as a constantly changing process to meet regional or personal needs. Accordingly and in the course of religious confrontation, every event goes to be interpreted in the light of the Holy.
    Having embraced the reciprocal relation between religious and none-religious confrontations, Pargament introduces three religious paradigms, which can be positive or negative. He then goes to suggest a standard of 21 kinds of religious confrontation through his interviews and the review of the preceding works, mentioning five functions for them. According to those experimental studies, man's conception of God determines the kind of his paradigm of confrontation.
    In this article, the author has examined Pargament's viewpoint, his method, and practical consequences of his theory through a descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • confrontation
  • Religion
  • religious confrontation
  • vicissitudes of life
  • paradigms of religious confrontation
  • Kenneth Pargament