بررسی رابطه مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی با موفقیت در تبلیغ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

موسسه سبک زندگی آل یاسین

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی «رابطه مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی با موفقیت در تبلیغ» است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است. این پژوهش روی 100 نفر از طلاب مبلغ حوزه علمیه شهر قم اجراشده است.
برای انجام این پژوهش، از پرسشنامه های ؛ «سبک زندگی اسلامی (ILST-75)، کاویانی»، «مؤلفه‌های روان‌شناختی مبلّغ موفق در آیات و روایات، جوانشیر» استفاده‌شده است.
در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در بخش توصیفی؛ از شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و ضرایب همبستگی و در بخش استنباطی؛ از آزمون z برای معنادار بودن r پیرسون، آزمون F برای تحلیل معنادار بودن رگرسیون استفاده‌شده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که «بین مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی و موفقیت در تبلیغ رابطه مثبت وجود دارد». براین اساس هر چه فرد سبک زندگی اسلامی‌تر را دارا باشد، از موفقیت بیشتری در تبلیغ برخوردار است.
واژگان کلیدی: سبک زندگی اسلامی،مولفه های سبک زندگی اسلامی، موفقیت در تبلیغ، مبلغ،نوع دوستی،عبادت،دنیا پرستی،همت و تلاش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between the Constituents of Islamic Lifestyle and Success in Religion Propagation

نویسنده [English]

  • abbas azad
aleyasin
چکیده [English]

   In what is offered, the authors have gone to study the relation between Islamic lifestyle and success in delivering the message of religion. The method followed is correlative description. The research has been carried out on 100 people of Qom seminary students.   
    For this purpose, the questionnaires of "Islamic lifestyle (ILST-75)", by Kawiyani, and "the constituents of a successful propagator in the Qur'an and traditions", by Jawanshir" have been used.  
    In their analysis of the data, the authors have made use of central index, dispersion index, and correlation coefficients in description, and of Z test for meaningfulness of Pierson's r and F test for the analysis of meaningfulness of regression in the process of inference.
 The findings of this research suggest that "there is a positive relation between the Islamic lifestyle and success in propagation". Accordingly, the more the propagator enjoys the Islamic lifestyle the more he will be successful in his propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Islamic lifestyle
  • propagation
  • success in propagation
  • the constituents of Islamic lifestyle