بررسی تأثیر حجاب در حفظ بهداشت روانی جامعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی افزایش آستانه ادراکی مردان در برخورد با جذابیت های فیزیکی بود. حجم نمونه شامل 2000 نفر از دانشجویان دختر و پسر 5 دانشگاه کشور بود که به تصادف انتخاب شده بودند. پس از تهیه تصاویر لازم و تراز کردن آنها در سطح گروه داوران، این تصاویر به دانشجویان ارائه و قضاوت آنان درخواست شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده دلالت بر آن دارد که ملاحظه تصویر زنان جذاب، آستانه ادراکی مردان را بالا برده، آنان را مشکل پسندتر می‏سازد. کاربری از پوشش زیبا، زیورآلات و رایحه های دل انگیز نیز بر میزان جذابیت زنان کاربر می‏افزاید. نتایج حاصل از پژوهش دلالت برآن دارد، حجاب از سویی به دلیل پوشانیدن جذابیت های فیزیکی زنان و از سوی دیگر به سبب محدود ساختن تنوع پوشش زنان و کاهش کاربری از زیورآلات و استفاده از عطرها توسط آنان، در عمل مانع افزایش آستانه ادراکی مردان میگردد و این امر نیز ضمن به ممانعت از متزلزل شدن خانواده و حفظ هرچه بیشتر بهداشت روانی جامعه خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Veil on the Mental Health of Society

چکیده [English]

In what follows, the author has examined the increase of threshold of perception of men when coming across female physical attractions. A random sample of 2000 male and female students was selected from five different universities of the country. Having prepared the necessary pictures with their alignment to the rank of the judges, the pictures were displayed to the students who were thus to issue their judgments. The analysis of data suggested that looking at beautiful women increased the threshold of perception of men making them more fastidious. The use of nice dressing jewelry and heartwarming perfume would add to their attraction. 
The result of the research indicated that the veil of women prevented the threshold of perception of men from increasing because the veil had covered the attractions of women from one side and had decreased the diversity of female dressing letting not show their jewelries and not spread out their perfume from another side. As a result, the veil would protect the foundation of family life from falling keeping the mental health of society more and more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • threshold of perception
  • Islam
  • veil
  • cover
  • make-up
  • jewelry
  • perfume
1. احمدی، خدابخش؛ بیگدلی، زهرا؛ مرادی، آزاده و سیداسماعیلی، فتح الله (1389)، رابطه اعتقاد به حجاب و آسیب‌‌پذیری فردی، خانوادگی و اجتماعی، مجله علوم رفتاری، دوره 4، ش 2، تابستان 1389، ص 102- 97.
2. بلالی، اسماعیل و افشارکهن، جواد (1389)، زیبایی و پول: آرایش و جراحی. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، بهار 1389، ص 99-140.
3. بیات، بهرام؛ ذوالفقاری، حسین (1389)، بررسی نگرش مسئولان و نخبگان جامعه نسبت به پدیده بدحجابی، در علی ایلخانی پورنادری و محمدمهدی شجاعی باغینی (گردآورنده)، پوشش و حجاب، رویکردی جامعه‌‌شناختی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
4. پایدار، ابوالقاسم (1324)، نهج الفصاحه، تهران: جاویدان.
5. توسلی، غلامعباس و مدیری، فاطمه (1391)، بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران، مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان (مطالعات زنان)، بهار 1391،ص 61-80..
6. جاوید، محمدجواد (گردآورنده) (1388)، تأملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چ2.
7. حر عاملی، محمد بن حسن (1403 ق)، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج 1 و 14.
8. حسینی دوست، سیدمرتضی (1379)، بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطباییe نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی، رساله درسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. رجالی، مهری؛ مستأجران، مهناز و لطفی، مهران (1391)، نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی از عوامل مؤثر برآن، تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، ش 3، مرداد و شهریور 1391، ص430-424.
10. رجبی، سوران (1389)، بررسی میزان رعایت حجاب برتر در دانشجویان و تأثیر آن بر شادکامی، دو فصل‌نامه علمی ترویجی بانوان شیعه، سال 7، ش 25.
11. زین‎آبادی، مرتضی (1386)، جامعه‌‌پذیری حجاب، کتاب زنان، سال دهم، ش 38، زمستان 1386، ص 218- 180.
12. شارع‌‌پور، محمود؛ تقوی، سیده زینب و محمدی، مهدی (1391)، تحلیل جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر برگرایش به حجاب، مطالعه موردی: گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران، فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، ش 3، پاییز 1391، ص29-1.
13. طباطبایی، محمدحسین (1363)، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، تهران: محمدی، ج26.
14. طبرسی، رضی الدین ابونصرالحسن بن الفضل (1365) ، مکارم الاخلاق، ترجمه سیدابراهیم میرباقری، تهران: فراهانی، ج 1 و 2.
15. فاضلیان، پوراندخت (1389)، بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران، پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، ش2، پاییز و زمستان 1389، ص 86-65.
16. کبیری، حامد (1377)، جراحی پلاستیک و مسائل اجتماعی روانی آن، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
17. کلینی رازی، ابی جعفر (1388 ق)، کافی، تحقیق علی‌‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب اسلامیه.
18. کلینی، ثقه الاسلام (1362)، فروع من الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج 5.
19. کیوان‌‌آرا، محمود؛ قربانی، رسول و ژیان‌‌پور، مهدی (1389)، قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن: جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، بهار 1389، ص98-73.
20. مجلسی، محمدباقر (1403 ق)، بحارالانوار، بیروت: داراحیاء التراث.
21. محبوبی منش، حسین (1386)، تحلیل اجتماعی مسأله حجاب، فصل‌نامه شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، سال دهم، ش 38، زمستان 1386، ص134-91.
22. محمدی ری‌‌شهری، محمد (1377)، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث، چ5.
23. مختاریان‌‌پور، مجید و گنجعلی، اسدالله (1390)، نهادی‌‌سازی عفاف و حجاب در جامعه، رویکردی فرایندی، فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، ش 2، تابستان 1390، ص151-117.
24. مصطفوی، سیدجواد (1364)، بهشت خانواده، قم: دارالفکر، چ3.
25. معصومی، سیدمسعود (1372)، احکام روابط زن و مرد، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
26. منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ و راد، مینا (1365)، لغتنامه روان‌‌شناسی، تهران: ژرف.
27. منطقی، مرتضی (1390)، زن شرقی، مرد غربی: روان‌‌شناسی اختلافی زن و مرد، تهران: بعثت.
28. میرساردو، طاهره؛ کلدی، علیرضا وعطایی، بهناز (1389)، رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در بین زنان شهر کرج، زن و مطالعات خانواده، زمستان 1389، 3 (10)، ص 164-145.
30. نوری، میرزاحسین (1407 ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسة آل‌‌البیت‰.
31. Brehem, S. S. & Kassin, S. M. (1990). Socialpsychology. Second Ed. Boston: Houghton Mifflin.
32. Chen, Hong; Jackson, Todd (2009). PredictorsofChangesinBodyImageConcernsofChineseAdolescents. Journal of Adolescence, v32 n4 p977-994 Aug 2009
33. Franzoi, S. L. (2013). Socialpsychology. 15th Ed. London: Mc Graw Hill.
34. Myers, D. G. (1988). Socialpsychology. Second Ed. London: Mc Graw Hill.
35. Myers, D. G. (2013). Social psychology. 11th Ed. London: Mc Graw Hill.
36. Sanderson, C. A. (2010). Social psychology. London: John Wiley & Sons.
37. Sears, D. D; Peplau, A; Freedman, J. L. & Taylor, S. E. (1988). Socialpsychology. Sixth Ed. New York: Prentice-Hall.
38. Wade, T. J. (1996). TheRelationshipsBetweenSkinColorandSelf-PerceivedGlobal, Physical, andSexualAttractiveness, andSelf-EsteemforAfricanAmericans. Journal of Black Psychology, v22 n3 p358-73 Aug 1996.