اصول حاکم بر تحلیل مفهوم‌شناختی سبک زندگی از نگاه ملاصدرا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هدف این نوشتار، تحلیل مفهومی سبک زندگی با توجه به مبانی و اصول فلسفه ملاصدرا در این مسأله است. مسأله اصلی این است که ملاصدرا با چه رویکردی به تحلیل این مفهوم پرداخته و در نهایت چه تعریفی از آن ارائه نموده است؟ هرچند این اصطلاح به عنوان یک مفهوم مستقل در فلسفه ملاصدرا جا باز نکرده است؛ اما با نگاه به اصول مورد قبول او و با روش توصیفی ـ تحلیلی نه تنها می توان باب آن را در حکمت متعالیه گشود؛ بلکه بسیاری از دغدغه‌های موجود در این زمینه را پاسخ گفت. رویکرد انسان‌شناسانه و فلسفی، نگاه جامع و کلان به شبکه هستی، تحلیل هویت و رابطه آن با سبک زندگی، نگاه غایت‌شناختی به مسأله، تمرکز بر محتوای سبک زندگی و توجه به مقتضیات سبک زندگی مطلوب از جمله اصول حاکم بر تحلیل مفهوم‌شناختی سبک زندگی از نگاه صدرایند. با لحاظ این اصول، سبک زندگی عبارت است از چگونگی تنظیم روابط انسان با خدا، خود، انسان‌های دیگر و محیط، تحت مدیریت الهی، در جهت غایت معین که متأثر از ذات و صفات انسانی، باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های پذیرفته شده، همچنین متناسب با امیال و خواسته‌های حقیقی انسان و وضعیت محیطی اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mullah Sadra on Conceptual Analysis of the Style of Life

چکیده [English]

In what follows, the authors have gone to analyze the style of life in the light of Mullah Sadra’s philosophy. The main question is, what approach Mullah Sadra has assumed in analyzing this concept and what his definition is in the end. Mullah Sadra has not specified any room for this term as an independent concept; nonetheless, looking descriptively and analytically at his celebrated principles, one can open a door to the subject proposing solutions to the current concerns. Mullah Sadra’s principles on conceptual analysis of the style of life are: his particular metaphysical and anthropological approach, large and comprehensive outlook at the web of being, analysis of identity and its ties with the style of life, teleological outlook at the issue, highlighting the contents of style of life and the requirements of a desired style of life. Considering his above principles, Mullah Sadra’s style of life can be demonstrated as: man’s relation with Allah Almighty, with himself, with other human beings and the environment, all under divine governance towards a definite aim coming from man’s essence and characteristics, beliefs, values, accepted views, and also properly real desires and inclinations and global positioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the style of life
  • conceptual analysis
  • Mullah Sadra
  • transcendental metaphysics
  • human identity