سبک زندگی فاطمی علیهاالسلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

مناسبترین سبک برای زندگی کردن چیست؟ سبک زندگی ریخت وشکل بیرونی زندگی افراد است که بر پایه باورها ، ارزشها، عرفیات، آئین های رفتاری مورد پذیرش شکل می گیرد. در نهایت سبکزندگی برونداد همه این پیش زمینه ها در ریخت و تیپ زندگی افراد در ساحت های فردی ، اجتماعی ، اقتصادی، اخلاقی و غیر آن است. پیدا کردن مناسب ترین سبکزندگی به پیدا کردن کامل ترین نوع زندگی برپایه بیشترین پیش زمینه های گفته شده دارد. فاطمه زهرا یکی از مناسب ترین سبک های زندگی را برای الگو شدن دارد. عمر کوتاه وی مانع از آن نشد تا ظرفیت های انبوه زندگی دینی در پرتو قران و سنت و درون مایه های شخصیتی خود را نمایان کند. آن حضرت در ابعاد و ساحت های مختلف اعم از فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و سیاسی سبک مبتنی بر اصیل ترین باورهاو ارزشها را از خود بروز داده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Holy Fatima’s Style of Life

چکیده [English]

What is the best style of life? The style of life is the apparent form and structure of the life of individuals based on their celebrated creeds, values, customary laws, and code of behaviour. As a matter of fact, the style of life is the output of those backgrounds in the form and structure of the life of an individual in personal, social, economic, moral fields and the like. Getting the best style of life rests on finding the most perfect exemplar of life lived on the abovementioned backgrounds. Holy Fatima’s style of life is one of the best to be assumed as an exemplar. Her short life failed to hinder from demonstrating the capacities of her bright life in the light of Qur’an, Sunnat, and the themes of her personality. She demonstrated her particular style of life rested on her most innovative creeds and values in different personal, social, political and familial fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • style
  • style of life
  • Islamic
  • exemplar
  • Ahlu al-Bait
  • Holy Fatima