مدل روش شناختی مطالعه سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

برای مطالعه سبک زندگی با رویکرد اسلامی و استنباط وضعیت مطلوب آن، باید از قرآن استفاده کرد. به خصوص استنباطی که درصدد است به تولید نظریهای در باب سبک زندگی اسلامی بیانجامد، یعنی استنباط مدل مطالعه سبک زندگی اسلامی با استفاده از قرآن در مقام گردآوری، ساخت مدلمفهومی، نظریهپردازی،... بیشتر نیاز به استفاده از آیات قرآن دارند. اما از چه روشی میتوان در مقام نظریهپردازی از قرآن استفاده کرد؟ به عبارت دیگر مدل روششناختی مطالعه قرآن برای رسیدن به نظریة سبک زندگی اسلامی کدام است؟ برای پاسخگویی به این سؤال بین سه روش تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و مدلسازی ترکیب شده است که به مدل ترکیبی روششناختی یا «روش مدلسازی بر اساس منابع دینی» نامگذاری شده است. این تحقیق درصدد است ضمن توضیح هر یک از این سه روش، به مدلی ترکیبی برای نظریهپردازی در باب سبک زندگی اسلامی از قرآن دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of the study of the Islamic Style of Life

چکیده [English]

The glorious Qur’an is the best reference for the study of the Islamic approach to the most appropriate style of life. If one comes to produce a theory on the Islamic style of life, i.e. to infer a model for collection of data, producing concepts, theorizing, and so on, one is more demanded to refer to the Qur’an. As for the theorizing, however, what is the best method to make use of the Qur’an? As it were, what is the methodological model to study the Qur’an in order to reach a theory on the Islamic style of life? The answer is a combination of three models: thematic interpretation, analysis of contents, molding models; this can be called “methodological compound model” or “molding a model according to religious references”. In what follows, the author comes to explain each of the above three methods and to introduce a compound model for theorizing on the Islamic style of life. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • thematic interpretation
  • analysis of contents
  • the method of molding models
  • open conceptualization
  • axial conceptualization
  • optional conceptualization