مدیریت خانواده و کار در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

زمینه: با گسترش شهرنشینی و فعالیتهای اجتماعی، عمده وقت سرپرست خانوار، بیرون از خانه میگذرد. مردان برای انجام فعالیت اقتصادی، کسب علم و مهارت، ورزش و...، وقت کمتری را برای اهل خانه صرف میکنند. از سوی دیگر، خانه، بستر شکلگیری نهادی مقدس است و چیدمان تعالی یا اضمحلال جامعه نیز در آن صورت میگیرد. هدف این تحقیق، یافتن سبک متعادلی از زندگی است که بتواند بین زندگی خانوادگی و کاری، سازگاری ایجاد کند. این تعادل بر اساس سبکزندگی اسلامی خواهد بود.
روش کار: در این تحقیق با استفاده از یافتههای دانش مدیریت و آموزههای اسلامی در امور اجتماعی، تلاش شده است که یافتههای ترکیبی بر مبنای تحلیل عقلی و اجتهادی به دست آید. بر این اساس، یافته‏های پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی یافتهها، ارزیابی شده است.
یافتهها: با توجه به اهمیت روابط خانوادگی و گستره آن و از سوی دیگر، اهمیت کار برای بهبود وضع زندگی و پیشرفت جامعه، طیفی از ترکیبِ این دو زندگی به دست آمد که عبارت بود از: بیتوجه به زندگی، بدون برنامه، کار محور، خانواده‏محور و زندگی تعادلمدار. بر اساس توصیههای اسلامی، سبکزندگی تعادل‏مدار مورد تأکید قرار گرفت. 
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحقیق، میتوان به این نتیجه رسید که مدیران جامعه اسلامی باید تلاش کنند تا بر اساس آموزههای دینی، شرایط تحقق سبک تعادلمدار را در زندگی خانوادگی و کاریِ کارکنان به وجود آورند. تلاش مستمر، قناعت، اعتدال، توکل و دعا، از مهم‏ترین راهکارها برای تقویت سبک تعادلمدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administrating family and work in the light of Islamic style of life

چکیده [English]

Due to the development of urbanization and social activities, those in charge of the family spend most of their time outside the house. In order to acquire knowledge and skills and go to work for economic activity and the like, men have less time to spend with their families in the house. Nonetheless, man’s house as the secure shelter comprises the ground for the formation of his family. The rise or fall of a society stems from the family. In what follows, the author goes to present some high style of life to harmonize the family life with the work outside. This balance is suggested according to the Islamic style of life.
Having made use of the data of discipline of administration and Islamic ideas on social issues, the author has tried to get compound findings through intellectual and professional analysis. Then he has gone to examine those findings through descriptive and analytic methods.
Due to the significance of family relations and the scope of those relations from one side and the importance of the work for the betterment of life and social progress from another side, a spectrum of combinations between the two lives are suggested: such as a life of no agenda, taking no heed of life at all, family centered life, work centered life, and a balanced life. According to Islamic recommendations, a balanced life which takes heed of the two is highlighted. 
The conclusion is that the officials of an Islamic society are expected to do their best to establish a balanced life between the family and work. Continuous effort, continence, acting moderately, confidence in God, and prayer are the most important mechanism to reinforce a balanced life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic
  • style of life
  • Family
  • Life
  • and work life