اصول سبک زندگی قرآنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این نوشتار نخست اصول سبک‌زندگی قرآنی، مفهوم‌شناسی شده سپس تقسیمات متعددی در مورد اصول سبک‌زندگی مطرح گردیده و در ادامه به اصول ثابت و متغیر سبک‌زندگی قرآنی پرداخته شده است. در ادامه پس از بیان پیشینه آن در آثار مفسران و فقها، به ضوابط اصول ثابت (همچون نصوص قرآنی، حدود الهی، مقاصد شریعه و مانند آن) و اصول متغیر سبک‌زندگی قرآنی همچون عرف، احکام ثانوی اضطراری، احکام حکومتی، و ... اشاره شده است. در پایان، نتیجه‌گیری شده که در قرآن کریم بسیاری از اصول ثابت سبک‌زندگی قرآنی و اصول متغیر آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Qur’anic Style of Life

چکیده [English]

   In what follows, the author has studied the concept of Qur’anic style of life mentioning several classifications of the principles of such a life. He has then dealt with the firm and changeable principles of that life. Having explained the background of the issue in the works of Qur’an exegetes and Muslim Jurists, he has examined the rules of firm principles (such as texts of Qur’an, fixed punishments, what intended by Shari’a Law, and so on) and those of changeable principles (such as customs, secondary laws at emergency cases, administrative laws and the like). It has, in the end, been concluded that many of those firm and changeable principles have been mentioned in the Qur’an

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur’an
  • style
  • Life
  • Principles
  • firm
  • changeable