رابطه پای‏بندی به سبک‌ زندگی اسلامی با افسردگی و اضطراب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

افسردگی و اضطراب، از جمله شایع‌ترین اختلالات روانی است که نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف شناسایی و پیش‌بینی رابطه پای‏بندی به سبک‌زندگی اسلامی با میزان افسردگی و اضطراب از میان دانشجویان دانشگاه دولتی تفرش با حجم گروه نمونه 350 نفرانجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت است از پرسش‏نامه‌های سبک‌زندگی اسلامی و اضطراب و افسردگی. داده‌ها با استفاده از روش‌های توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و تی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق، حکایت از آن دارد که سبک‌زندگی اسلامی با دو متغیر افسردگی و اضطراب، رابطه معنادار و معکوس دارد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، افرادی که از سبک‌زندگی اسلامی برخوردارند، کمتر دچار اضطراب و افسردگی می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abiding by the Islamic Style of Life Depression and Anxiety

چکیده [English]

Many researchers have taken heed of depression and anxiety as the most common psychological disorder. The method of this research is descriptive of a correlation kind aiming at knowing and predicting the relation between abiding by the Islamic style of life and the amount of depression and anxiety. This research has been carried out as to 350 students of Tafresh University as a sample group. The means of data collection consists of questionnaires on the Islamic style of life and depression and anxiety. The data have been examined through descriptive methods and the correlation tests of Pearson and T.  
The result of the research demonstrates an in-reverse relation between the Islamic style of life and the two variables of depression and anxiety. According to the findings of this research, those who follow the Islamic style of life suffer less from depression and anxiety than those who do not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Islamic style of life
  • depression
  • Anxiety