رابطه بین سبک زندگی وتأخیر سن ازدواج در دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات خانواده و زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک زندگی و تأخیر سن ازدواج در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر بالای 24 سالِ مشغول به تحصیل در سال 98-1397 در کلیه رشته‌های علوم انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی بود. از این تعداد، 185 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به تکمیل پرسشنامه پرداختند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق ساخته با 24 آیتم در حیطه‌های مختلف مرتبط با سبک زندگی و تأخیر سن ازدواج بود. داده‌های پژوهش حاکی از رابطه معنادار بین نوع سبک زندگی و تأخیر سن ازدواج در دانشجویان بوده است.p<0/001 نتایج حاکی از آن است که نقش متغیرهایی چون سبک زندگی، سطح تحصیلات، اشتغال، ترس از آینده و الگوپذیری و تأخیر افتادن سن ازدواج جوانان پررنگ است و همگی از عوامل زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Lifestyle to Delayed Marriage Age among Students

نویسندگان [English]

 • Mehrangiz Shua’akazemi 1
 • Farah Farazandahpur 2
1 An associate professor of family and women studies group at al-Zahra University, Tehran.
2 An MA. Holder of women studies at al-Zahra University, Tehran University.
چکیده [English]

    In their research, the authors have examined the relation of lifestyle to the delayed marriage age among the students of Azad Islamic University of Tehran unit. The method is a description of correlation kind. The statistical population includes all male and female students above 24 age who used to go to university in 1397-98 in all fields of humanities at BA, MA, and PhD. Degrees in Azad Islamic University. The questionnaire comprises 24 items in different areas in connection with lifestyle and delayed marriage age. The outputs suggest the meaningful relation between a lifestyle and delayed marriage age among the students. p<0/001 results suggest that the role of variables such as lifestyle, level of education, occupation, fear of the future, following a pattern is underlined and all have prepared the ground for delayed marriage age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • marriage
 • delayed marriage age
 • level of education
 • occupation
 1. امیر حسینی، خسرو. 1382. خانواده خوشبخت، فرزند موفق. تهران: عارف کامل.
 2. سرمد، زهره، عباس بازرگان، و الهه حجازی. 1392. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 3. شعاع کاظمی، مهرانگیز، و مرضیه جعفری هرندی. 1388. بررسی مقایسه‌ای نگرش دانشجویان مجرد و متأهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر. فصل‌نامه پژوهشی اجتماعی 3(4): 111-128.
 4. شعاع کاظمی، مهرانگیز، و طاهره سادات رضایی. 1396. بهداشت روانی خانواده: برگرفته از دیدگاه‌های روان‌شناسی و اسلام، تهران: آوای نور، چاپ اول.
 5. صفاریان، محسن، و گل‌مراد مرادی. 1394. عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان 3(7): 108
 6. عسگری ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی شوازی، و مریم پیری محمدی. 1396. سن ایدئال ازدواج و عوامل تعیین‌کننده آن در شهر یزد، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 19(73).
 7. عموزاد، آرزو. 1394. رابطه بین احساس تنهایی و تأخیر سن ازدواج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا (س)
 8. فتحی، سروش، و مهدی مختارپور.  ۱۳۹۳. بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران 6(2): ۱۰۱- ۱۱۸.
 9. فعالی، محمدتقی. 1397. مبانی سبک زندگی. قم: مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین. چاپ دوم.
 10. قربانی، نادیه. 1396. رابطه بین سبک زندگی و سلامت روان در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا (س)
 11. محمدی سیف، معصومه، و محمد عارف. 1386. آسیب‌شناسی تأخیر در سن ازدواج جوانان ایرانی (شناسایی و بررسی مهم‌ترین عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی). مهندسی فرهنگی 10(86): 74-89
 12. محمدپور، علی، و نعمت‌الله تقوی. 1392. عوامل اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج جوانان. مطالعات جامعه‌شناسی 5(20): 39-53.
 13. مهدوی کنی، محمد سعید. ۱۳۸۶. مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ۱(1): ۱۹۹-۲۳۰.

 

 1. DigMaggio, Paul. 2000. Social stratification. lifestyle,social cognition and social participation 558-465 in D. Grusky(ed).Social stratification in sociological perspective. Westview press, san Francisco.
 2. Fern, E. F. 2009. A dvanced Focus Group Research. London: Sage.
 3. Giddens, A. 1996. In Defence of Sociology. Combridge, NewYork: Polity Press
 4. Leslie, G. R. and Larson, R. F. & Gorman, B. L. 1994. I ntroductory Sociology. Oxford Un. Press.
 5. Francesco, Chirico.2016. Religious belief and mental health in lay and consecrated Italian teachers, Journal of religion and health 1-13, doi: 10.1007/s10943-016-0242-7
 6. Geddens, A. 1996. In Defence of sociology. Combridge: Polity Press.
 7. Glock, Charles Y., and Robert N.  Bella. 1976. The Religious Consciousness. University of California Press.
 8. Brewer, Gayle, Sarita Robinson, Altaf Sumra, and Erini Tatsi. 2015. The influence of religious coping and religious social support on health behavior,health status and health attitudes in a birish Christian sample. journal of religion and health 54: 2225-2234
 9. Knight, A. 2010. Gender differences in defining infidelity. A Thesis presented, in partial fulfillment of the requirements for the degree master of arts.
 10. Miller, L., and Manner, K. 2009. Sex differences in response to sexual versus emotional infidelity:  the motivating role of individual difference. Personality and Individual Differences 46: 287-291.
 11. Naber, M., Andrew, P. C., Stephanie, S., and Webber, S. 2018. The relative influence of trustor and trustee individual differences on peer assessments of trust, Personality and Individual Differences 128: 62-68.
 12. Rios, C. X. 2010. The relationship between premarital expectation and marital satisfaction. Unpublished MA thesis. Department of family and marriage research. Utah state university. Oksana. Utah.
 13. Stefano, J. D. and Oala, M. 2012. Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work.Journal of Counseling and Therapy for Couplesand Families 16(1): 13-19