دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395 

علمی - پژوهشی

2. مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

صفحه 7-28

محمّدتقی فعّالی؛ مطهره فعاّلی


6. کارکردهای مهمانی در سبک زندگی اسلامی

صفحه 77-98

نصرالله نظری؛ سیدحسین شرف الدین