اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمّدتقی فعّالی

عرفان اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد علوم و تحقیقات عالی تهران

m.faaliyahoo.com

سردبیر

دکتر محمدتقی فعّالی

عرفان دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

m.faaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد تمام دانشگاه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری

www.ahmadbeheshti.ir
porseshahmadbeheshti.ir

دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاد

فقه و اصول مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده

zibaeiwrc.ir

دکتر سیدحسین شرف الدین

فرهنگ و ارتباطات دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

sharafqabas.net

دکتر احمدحسین شریفی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه/ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifi1738yahoo.com

دکتر سیدمحمود طیب حسینی

علوم قرآن و حدیث دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

tayyebhoseinirihu.ac.ir

دکتر محمدتقی فعّالی

عرفان دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

m.faaliyahoo.com

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

mmrezaiut.ac.ir

دبیر تحریریه

علی فرهنگی

پژوهشگر سبک زندگی

af213213gmail.com