کلیدواژه‌ها = رسانۀ جمعی
جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

اسماعیل افقهی؛ اعظم میرزمانی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدحسین شرف‌الدین