کلیدواژه‌ها = سبک زندگی سالم و ناسالم
عوامل مؤثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 89-113

جمال عبداله‌پور؛ محمدعزیز احمدی؛ مرتضی سعیدیان؛ هدایت حاتمی