کلیدواژه‌ها = اوقات فراغت
مفهوم شناسی تطبیقی سرگرمی با نگاه به منابع اسلامی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1402

حنیف نصراللهی نسب؛ سید حسین شرف الدین


اوقات فراغت در سبک زندگی خانوادگی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-58

مجید کافی


سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-116

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مریم کردلو