کلیدواژه‌ها = تسخیر
مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

دوره 2، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 7-28

محمّدتقی فعّالی؛ مطهره فعاّلی