نویسنده = حمیدرضا حاجی بابایی
معرفی و کاربست روش «الگوپردازی بنیادین» در مطالعات سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 75-101

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسگری؛ مهتاب عیدی