نویسنده = میرتبار، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه «امید» در سبک زندگی دینی و نقش رسانه دیداری تلویزیون در گسترش امیدآفرینی دینی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-144

محمدجواد شعبانی؛ مهراب صادق نیا؛ سیدمرتضی میرتبار