نویسنده = محبوبه سلیمان پورعمران
سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت گرا در دانشگاه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 43-60

زینب رستمی؛ رویا افراسیابی؛ محبوبه سلیمان پورعمران